Twoja córka zgubiła lalkę? Znaleziono Barbie z inicjałami właścicielki

Dla każ­de­go dziec­ka utra­ta uko­cha­nej zabaw­ki naj­czę­ściej ozna­cza płacz i nie­prze­spa­ne noce. Na szczę­ście są ludzie, któ­rzy zna­le­zio­ną zgu­bę chcą oddać.

Fot. Maciej Waluga

Fot. Maciej Waluga

„NIEDZIELA godz. ok 16:40, auto­bus linii 171 w kie­run­ku Nowego Bemowa w oko­li­cy przy­stan­ku „Kino Femina” zosta­ła zna­le­zio­na ta oto pięk­na dama… Zapewne poprzez nie uwa­gę, bądź pośpiech ktoś ją zosta­wił… Lala ma na nogach napi­sa­ne ini­cja­ły- zapew­ne wła­ści­ciel­ki… Bardzo pro­szę o udo­stęp­nie­nie postu…dla Was to tyl­ko lal­ka ale może dla jakiejś duszycz­ki naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka za któ­ra bar­dzo tęsk­ni… Laleczka cze­ka do odbio­ru na Bemowie…”pisze Info-Pstryk Maciej Waluga.

Jeżeli zna­cie małą wła­ści­ciel­kę lal­ki ode­zwij­cie się do nas lub bez­po­śred­nio do Pana Macieja.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.