Uwaga klienci PLAY! Oszuści wysyłają fikcyjną fakturę!

Na naszą skrzyn­kę mailo­wą dotar­ła fak­tu­ra PLAY. Od razy wzbu­dzi­ło to naszą czuj­ność, gdyż logo sie­ci było inne, a fak­tu­ra wyglą­da­ła ina­czej niż wszyst­kie inne. Okazało się, że sieć wie o oszu­stach i tak­że przed nimi ostrzega.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

„Ostatnio ostrze­ga­łem Was przed pró­bą wyłu­dze­nia Waszych pie­nię­dzy. Co cie­ka­we fak­tu­ra jest wysy­ła­na na róż­ne adre­sy mailo­we. Większość pytań jakie dosta­ję docie­ra od osób, któ­re nie są klien­ta­mi PLAY” – pisze PLAY na swo­im blo­gu – „Tak napraw­dę w całej tej akcji nie cho­dzi o wpła­tę na kon­to oszu­sta, ale coś zde­cy­do­wa­nie poważ­niej­sze­go. Mail zawie­ra wirusa!

‚Trojan-Downloader.JS.Agent‘ – jest to pro­gram, któ­ry słu­ży do pobie­ra­nia na zain­fe­ko­wa­ny kom­pu­ter dal­szych nie­bez­piecz­nych narzę­dzi, np. opro­gra­mo­wa­nia ran­som­wa­re, któ­re szy­fru­je dane ofia­ry i żąda zapła­ce­nia okup za przy­wró­ce­nie dostę­pu” – ostrze­ga PLAY.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.