Uwaga! Zaginęła kobieta chorująca na przewlekłą depresję!

„Dziś rano przed godz. 7.00 kie­dy wszy­scy spa­li, z miesz­ka­nia na Natolinie wyszła moja teścio­wa. Nie wzię­ła ze sobą żad­nych doku­men­tów ani tele­fo­nu. Jest oso­bą cho­rą na prze­wle­kłą depre­sje dla­te­go też sta­ra­my się ją jak naj­szyb­ciej odszu­kać. Może ktoś rano lub póź­niej ją widział. Jeśli tak to bar­dzo pro­szę o pil­ny kon­takt przez FB lub tele­fo­nicz­nie tel. 570 033 362 ” – napi­sał Pan Mateusz na jed­nej z war­szaw­skich grup lokalnych

Fot. Archiwum prywatne

Informacje:
Imię: Katarzyna
Wzrost: 168 cm
Wiek: 54
Włosy: blond, krótkie

Nawet jeśli nie widzia­łeś to bar­dzo pro­szę o zosta­wie­nie bum­pa w komen­ta­rzu, aby post dotarł do więk­szej ilo­ści osób.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.