Uważajcie na fałszywe informacje o śmierci Zbigniewa Wodeckiego! Link może zawierać złośliwe oprogramowanie!

Zbigniew Wodecki nadal prze­by­wa w szpi­ta­lu MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie. To cięż­ki czas zarów­no dla nie­go, jak i dla rodzi­ny. Niestety nie wszy­scy to rozu­mie­ją, a nie­któ­rzy sta­ra­ją się nawet wykorzystać.

Fot. Facebook

Czytelnicy piszą do nas, byśmy poda­li, że arty­sta nie żyje. Tymczasem to nie­praw­da! Ponieważ wia­do­mo­ści jest bar­dzo dużo, posta­no­wi­li­śmy napi­sać artykuł.

Strona info­war­sza­wa pomi­mo, iż twier­dzi, że infor­ma­cje są spraw­dzo­ne, mija się z praw­dą. To nie pierw­szy raz, kie­dy stro­na ta roz­po­wszech­nia nie­praw­dzi­we dane cięż­kie­go kali­bru. Wcześniej poja­wi­ła się na niej infor­ma­cja, że Świeżaki z Biedronki zawie­ra­ją nie­bez­piecz­ne sub­stan­cje i są wyco­fy­wa­ne ze skle­pów. Było to w cza­sie, kie­dy pro­mo­cja już się koń­czy­ła i masko­tek bra­ko­wa­ło. Z tego też powo­du wie­le osób w to uwie­rzy­ło, a Biedronka wyda­ła nawet oświad­cze­nie w tej spra­wie. Po tym wyda­rze­niu stro­na znik­nę­ła z sie­ci na pewien czas.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.