Warszawiacy duszą się od smogu. Sytuacja jest krytyczna

Fun­dac­ja Mias­to jest Nasze wys­tosowała apel do władz mias­ta w spraw­ie smogu w Warsza­w­ie. Zdaniem dzi­ałaczy sytu­ac­ja jest kry­ty­cz­na, a ura­tować może ją jedynie pod­ję­cie naty­ch­mi­as­towych dzi­ałań.

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

Na pro­filu fun­dacji czy­tamy:

NASZ APEL DO HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ WS. SMOGU

Warsza­wa, 5 listopa­da 2015

Pani
Han­na Gronkiewicz-Waltz
Prezy­dent Warsza­wy
pl. Bankowy 35
00–950 Warsza­wa

Szanow­na Pani Prezy­dent,

Dopuszczal­na nor­ma przekroczeń zanieczyszczeń powi­etrza to 35 dni w roku. W Warsza­w­ie już 10 mar­ca lim­it został wycz­er­pa­ny. Każdy dzień z przekroc­zony­mi nor­ma­mi od tej daty był groźny dla zdrowia mieszkańców Warsza­wy. 13 kwiet­nia 2015 roku Mazowiec­ki Urząd Wojew­ódz­ki Warsza­w­ie ogłosił na tere­nie całej Warsza­wy środowiskowy Alert Poziom I. Dzień później urząd ogłosił Alert Poziomu II dla Śród­mieś­cia. Od tygod­nia w Warsza­w­ie cały czas normy zanieczyszczenia powi­etrza są przekroc­zone kilkukrot­nie. Urząd Mias­ta nie pode­j­mu­je jed­nak żad­nych dzi­ałań w celu wal­ki z tą sytu­acją oraz nie infor­mu­je mieszkańców o zagroże­niu. Zgod­nie z bada­ni­a­mi naukow­ców zanieczyszcze­nie powi­etrza może skutkować nawet dwoma tysią­ca­mi przed­w­czes­nych zgonów z powodu raka płuc, chorób układu krąże­nia i dróg odd­e­chowych. Warsza­w­ie grozi katas­tro­fa eko­log­icz­na. Nie może­my do tego dop­uś­cić.

Warsza­ws­ki smog to efekt niekon­trolowanego roz­wo­ju mias­ta, pro­mowa­nia ruchu indy­wid­u­al­nego, wycin­ki drzew, pale­nia miałem węglowym i śmieci­a­mi w piechac, oraz zabu­dowy terenów zielonych. Trze­ba radykalnej zmi­any myśle­nia o mieś­cie w innym wypad­ku po pros­tu się udusimy. W związku z powyższym apelu­je­my do Pani Prezy­dent o wdroże­nie planu ratunkowego dla Warsza­wy. Już w najbliższych dni­ach należy wprowadz­ić:

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

- reg­u­larne mycie ulic
– kon­t­role samo­chodów niespeł­ni­a­ją­cych obow­iązu­ją­cych norm powi­etrza
– zakaz wjaz­du samo­chodów ciężarowych do Śród­mieś­cia
– normy dla pieców węglowych zgod­nie z instru­men­ta­mi, które daje ustawa antys­mogowa
– powołać sztab kryzysowy ws. zanieczyszczenia powi­etrza i ogłos­zonego alar­mu smogowy

Należy również bez zbęd­nej zwło­ki :
– przeprowadz­ić audyt planowych inwest­y­cji dro­gowych pod kątem zanieczyszczenia powi­etrza – te które będą gen­erować zanieczyszczenia powin­ny być zmody­fikowane albo porzu­cone. Szczegól­nie należy zwró­cić uwagę na rozbu­dowę Czer­ni­akowskiej, budowę Trasy Świę­tokrzyskiej oraz budowę mostu Krasińskiego
– wstrzy­mać sprzedaż miejs­kich grun­tów nie obję­tych plana­mi zagospo­darowa­nia terenu
– objąć plana­mi zagospo­darowa­nia wszys­tkie tere­ny zielone w mieś­cie
– ograniczyć i uspokoić ruch samo­chodowy w cen­trum
– zacząć pro­gram nasadzeń drzew
– postaw­ić dodatkowe stac­je pomi­aru czys­toś­ci powi­etrza
– podłączyć lokale mieszkalne i usłu­gowe należące do mias­ta do cen­tral­nego ogrze­wa­nia
– utworzyć okrągły stół kryzysowy z udzi­ałem strony społecznej i ekspertów

Szanow­na Pani Prezy­dent, sytu­ac­ja sta­je się kry­ty­cz­na. Z roku na rok stan środowiska się pog­a­rsza. Musimy wspól­nie pod­jąć zde­cy­dowane kro­ki w walce ze smo­giem. Sto­warzysze­nie Mias­to Jest Nasze i warsza­wskie ruchy miejskie z chę­cią pomogą w opra­cow­a­niu tego planu ratunkowego.

Pani Prezy­dent, każdego dnia z powodu zanieczyszczenia powi­etrza umiera przed­w­cześnie 5 osób. Nie może­my dłużej czekać.

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

fot: Facebook/Miasto jest Nasze
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.