Warszawiacy duszą się od smogu. Sytuacja jest krytyczna

Fundacja Miasto jest Nasze wysto­so­wa­ła apel do władz mia­sta w spra­wie smo­gu w Warszawie. Zdaniem dzia­ła­czy sytu­acja jest kry­tycz­na, a ura­to­wać może ją jedy­nie pod­ję­cie natych­mia­sto­wych działań.

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

Na pro­fi­lu fun­da­cji czytamy:

NASZ APEL DO HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ WS. SMOGU

Warszawa, 5 listo­pa­da 2015

Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Warszawy
pl. Bankowy 35
00–950 Warszawa

Szanowna Pani Prezydent,

Dopuszczalna nor­ma prze­kro­czeń zanie­czysz­czeń powie­trza to 35 dni w roku. W Warszawie już 10 mar­ca limit został wyczer­pa­ny. Każdy dzień z prze­kro­czo­ny­mi nor­ma­mi od tej daty był groź­ny dla zdro­wia miesz­kań­ców Warszawy. 13 kwiet­nia 2015 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawie ogło­sił na tere­nie całej Warszawy śro­do­wi­sko­wy Alert Poziom I. Dzień póź­niej urząd ogło­sił Alert Poziomu II dla Śródmieścia. Od tygo­dnia w Warszawie cały czas nor­my zanie­czysz­cze­nia powie­trza są prze­kro­czo­ne kil­ku­krot­nie. Urząd Miasta nie podej­mu­je jed­nak żad­nych dzia­łań w celu wal­ki z tą sytu­acją oraz nie infor­mu­je miesz­kań­ców o zagro­że­niu. Zgodnie z bada­nia­mi naukow­ców zanie­czysz­cze­nie powie­trza może skut­ko­wać nawet dwo­ma tysią­ca­mi przed­wcze­snych zgo­nów z powo­du raka płuc, cho­rób ukła­du krą­że­nia i dróg odde­cho­wych. Warszawie gro­zi kata­stro­fa eko­lo­gicz­na. Nie może­my do tego dopuścić.

Warszawski smog to efekt nie­kon­tro­lo­wa­ne­go roz­wo­ju mia­sta, pro­mo­wa­nia ruchu indy­wi­du­al­ne­go, wycin­ki drzew, pale­nia mia­łem węglo­wym i śmie­cia­mi w pie­chac, oraz zabu­do­wy tere­nów zie­lo­nych. Trzeba rady­kal­nej zmia­ny myśle­nia o mie­ście w innym wypad­ku po pro­stu się udu­si­my. W związ­ku z powyż­szym ape­lu­je­my do Pani Prezydent o wdro­że­nie pla­nu ratun­ko­we­go dla Warszawy. Już w naj­bliż­szych dniach nale­ży wprowadzić:

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

- regu­lar­ne mycie ulic
– kon­tro­le samo­cho­dów nie­speł­nia­ją­cych obo­wią­zu­ją­cych norm powietrza
– zakaz wjaz­du samo­cho­dów cię­ża­ro­wych do Śródmieścia
– nor­my dla pie­ców węglo­wych zgod­nie z instru­men­ta­mi, któ­re daje usta­wa antysmogowa
– powo­łać sztab kry­zy­so­wy ws. zanie­czysz­cze­nia powie­trza i ogło­szo­ne­go alar­mu smogowy

Należy rów­nież bez zbęd­nej zwłoki :
– prze­pro­wa­dzić audyt pla­no­wych inwe­sty­cji dro­go­wych pod kątem zanie­czysz­cze­nia powie­trza – te któ­re będą gene­ro­wać zanie­czysz­cze­nia powin­ny być zmo­dy­fi­ko­wa­ne albo porzu­co­ne. Szczególnie nale­ży zwró­cić uwa­gę na roz­bu­do­wę Czerniakowskiej, budo­wę Trasy Świętokrzyskiej oraz budo­wę mostu Krasińskiego
– wstrzy­mać sprze­daż miej­skich grun­tów nie obję­tych pla­na­mi zago­spo­da­ro­wa­nia terenu
– objąć pla­na­mi zago­spo­da­ro­wa­nia wszyst­kie tere­ny zie­lo­ne w mieście
– ogra­ni­czyć i uspo­ko­ić ruch samo­cho­do­wy w centrum
– zacząć pro­gram nasa­dzeń drzew
– posta­wić dodat­ko­we sta­cje pomia­ru czy­sto­ści powietrza
– pod­łą­czyć loka­le miesz­kal­ne i usłu­go­we nale­żą­ce do mia­sta do cen­tral­ne­go ogrzewania
– utwo­rzyć okrą­gły stół kry­zy­so­wy z udzia­łem stro­ny spo­łecz­nej i ekspertów

Szanowna Pani Prezydent, sytu­acja sta­je się kry­tycz­na. Z roku na rok stan śro­do­wi­ska się pogar­sza. Musimy wspól­nie pod­jąć zde­cy­do­wa­ne kro­ki w wal­ce ze smo­giem. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i war­szaw­skie ruchy miej­skie z chę­cią pomo­gą w opra­co­wa­niu tego pla­nu ratunkowego.

Pani Prezydent, każ­de­go dnia z powo­du zanie­czysz­cze­nia powie­trza umie­ra przed­wcze­śnie 5 osób. Nie może­my dłu­żej czekać.

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

fot: Facebook/Miasto jest Nasze

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.