Wbiła nóż w ramię, uszkodziła tętnicę. Mężczyzna zmarł

60-let­nią Annę K. zatrzy­mali polic­jan­ci z komis­ariatu w Radzyminie. Kobi­eta pod­czas kole­jnej awan­tu­ry praw­dopodob­nie zadała cios nożem swo­je­mu 58-let­niemu part­nerowi. Ten w wyniku odnie­sionych obrażeń zmarł. Sąd rejonowy w Woło­minie zde­cy­dował o 3 miesięcznym aresz­cie tym­cza­sowym wobec Anny K.

Fot. KSP

Polic­jan­ci z Radzymi­na zostali kil­ka dni temu poin­for­mowani o zgo­nie mężczyzny, którego ciało zostało znalezione w łóżku w miejs­cu mieszka­nia. Po przy­by­ciu na miejsce zdarzenia, funkcjonar­iusze sprawdza­li różne wari­anty śmier­ci mężczyzny. Sekc­ja zwłok wykaza­ła, że 58-latek zmarł na skutek rany kłutej ramienia oraz uszkodzenia tęt­ni­cy.
Funkcjonar­iusze zatrzy­mali w tej spraw­ie 60-latkę, która mieszkała z ofi­arą. Kobi­eta złożyła zez­na­nia i przyz­nała się do tego, że pod­czas kole­jnej awan­tu­ry ze swoim part­nerem ugodz­iła go nożem, a następ­nie zostaw­iła go w domu w łóżku, do którego sam się położył i wyszła z domu. Gdy wró­ciła zori­en­towała się, że mężczyz­na nie daje oznak życia, jed­nak nie wezwała pomo­cy i ponown­ie opuś­ciła mieszkanie.

Wobec Anny K. sąd rejonowy w Woło­minie zas­tosował środek zapo­b­ie­gaw­czy w postaci tym­cza­sowego aresz­towa­nia na okres 3 miesię­cy. Przestępst­wo to zagrożone jest karą nawet doży­wot­niego pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.