Wkrótce Wianki nad Wisłą. Piknik, potańcówki, koncerty i pokaz sztucznych ogni! [ZA DARMO]

Jeszcze tylko miesiąc dzieli nas od Wianków nad Wisłą. Tegorocz­na edy­c­ja odbędzie się w sobotę, 25 czer­w­ca, tuż po kalen­dar­zowej Nocy Świę­to­jańskiej. W tym roku Stołecz­na Estra­da przy­go­towała pro­gram pełen odwołań do rze­ki. Nie zabraknie też pikniku, potańców­ki, kon­certów oraz pokazu sztucznych ogni.


Fot. UM Warszawa

Fot. UM Warsza­wa

Impreza rozpocznie się od godziny 14-tej od wielkiego pil­niku świę­to­jańskiego, który przy­go­towu­je znany warsza­w­iakom Targ Śni­adan­iowy. Będzie moż­na rozłożyć się na traw­ie wokół chłodzącej bryzą fontan­ny i delek­tować się region­al­ny­mi smakołyka­mi kuch­ni mazowieck­iej, kurpi­owskiej, śląskiej, kaszub­skiej. Będzie piec­zony baran, piec chle­bowy, pokaz przy­go­towywa­nia sękacza oraz wiele innych atrakcji cieszą­cych pod­niebi­e­nie.


W Osadzie Kwiatu Papro­ci zobaczymy na czym pole­gały słowiańskie rytu­ały i otrzy­mamy wróżbę świę­to­jańską. Na wodzie pły­wać będą trady­cyjne drew­ni­ane łodzie z żagla­mi rozprzowy­mi i rejowy­mi, nową atrakcją będzie bocznokołowiec „Glo­ria Mechan­i­ca”.

Zan­im wiec­zorem na dużej sce­nie rozpoczną się kon­cer­ty pol­s­kich gwiazd, na podeś­cie przy fontan­nie zatańczymy nie tylko wal­czy­ka do warsza­ws­kich szlagierów, ale i swinga czy rock&rolla. Nie zna­cie kroków? Nie martwcie się. Nauczą ich Was tancerze i ani­ma­torzy. Bo jak tańczyć, to tylko w Warsza­w­ie!

Po zeszłorocznym ogrom­nym sukce­sie sce­ny retro na Wiankach i cyk­lu Potańcówek 60-lecia Stołecznej Estrady, wracamy z kole­jny­mi propozy­c­ja­mi pro­mu­ją­cy­mi i pielęgnu­ją­cy­mi folk­lor i trady­c­je Warsza­wy” – mówi Andrzej Matu­si­ak, dyrek­tor Stołecznej Estrady – „Potańców­ki przeży­wa­ją wiel­ki rene­sans, pub­liczność chce korzys­tać z pięknej let­niej aury i baw­ić się na powi­etrzu. Naszą let­nią scenę uru­chomimy pod­czas Wianków, ale w to miejsce, do Mul­ti­me­di­al­nego Parku Fontann, zaprosimy także warsza­w­iaków i turys­tów na cykl potańcówek w kole­jne cztery lip­cowe week­endy, które odby­wać się będą od godzin popołud­niowych aż do wiec­zornych pokazów fontann” – uzu­peł­nia.

Wiec­zorny pro­gram na dużej sce­nie to eksploz­ja pol­skiej muzy­ki i aż dwa zespoły z nagro­da­mi Fry­dery­ki 2016: Zbig­niew Wodec­ki with Mitch & Mitch Orches­tra and Choir, którzy za odświeże­nie zapom­ni­anej pły­ty 1976: A Space Odyssey otrzy­mali tytuły Najlep­szego albu­mu pop i Utworu roku oraz Lao Che za Dzieciom – Album roku rock.

Poza tym o odpowied­nią dawkę energii zad­ba Mrozu, a także Kamp!, który otworzył kil­ka lat temu nowy rozdzi­ał pol­skiej sce­ny elek­tro-popu. Na zakończe­nie wiec­zoru wys­tąpi DJ ZAKS, który swoim setem wprowadzi w niezwykły pokaz sztucznych ogni kończą­cy zabawę świę­to­jańską.

Wstęp na wszys­tkie wydarzenia jest bezpłat­ny.

Więcej o wydarzeni­ach orga­ni­zowanych przez Stołeczną Estradę na: www.estrada.com.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.