Wkrótce Wianki nad Wisłą. Piknik, potańcówki, koncerty i pokaz sztucznych ogni! [ZA DARMO]

Jeszcze tyl­ko mie­siąc dzie­li nas od Wianków nad Wisłą. Tegoroczna edy­cja odbę­dzie się w sobo­tę, 25 czerw­ca, tuż po kalen­da­rzo­wej Nocy Świętojańskiej. W tym roku Stołeczna Estrada przy­go­to­wa­ła pro­gram pełen odwo­łań do rze­ki. Nie zabrak­nie też pik­ni­ku, potań­ców­ki, kon­cer­tów oraz poka­zu sztucz­nych ogni.

Fot. UM Warszawa

Fot. UM Warszawa

Impreza roz­pocz­nie się od godzi­ny 14-tej od wiel­kie­go pil­ni­ku świę­to­jań­skie­go, któ­ry przy­go­to­wu­je zna­ny war­sza­wia­kom Targ Śniadaniowy. Będzie moż­na roz­ło­żyć się na tra­wie wokół chło­dzą­cej bry­zą fon­tan­ny i delek­to­wać się regio­nal­ny­mi sma­ko­ły­ka­mi kuch­ni mazo­wiec­kiej, kur­piow­skiej, ślą­skiej, kaszub­skiej. Będzie pie­czo­ny baran, piec chle­bo­wy, pokaz przy­go­to­wy­wa­nia sęka­cza oraz wie­le innych atrak­cji cie­szą­cych podniebienie.

W Osadzie Kwiatu Paproci zoba­czy­my na czym pole­ga­ły sło­wiań­skie rytu­ały i otrzy­ma­my wróż­bę świę­to­jań­ską. Na wodzie pły­wać będą tra­dy­cyj­ne drew­nia­ne łodzie z żagla­mi roz­przo­wy­mi i rejo­wy­mi, nową atrak­cją będzie bocz­no­ko­ło­wiec „Gloria Mechanica”.

Zanim wie­czo­rem na dużej sce­nie roz­pocz­ną się kon­cer­ty pol­skich gwiazd, na pode­ście przy fon­tan­nie zatań­czy­my nie tyl­ko wal­czy­ka do war­szaw­skich szla­gie­rów, ale i swin­ga czy rock&rolla. Nie zna­cie kro­ków? Nie mar­tw­cie się. Nauczą ich Was tan­ce­rze i ani­ma­to­rzy. Bo jak tań­czyć, to tyl­ko w Warszawie!

Po zeszło­rocz­nym ogrom­nym suk­ce­sie sce­ny retro na Wiankach i cyklu Potańcówek 60-lecia Stołecznej Estrady, wra­ca­my z kolej­ny­mi pro­po­zy­cja­mi pro­mu­ją­cy­mi i pie­lę­gnu­ją­cy­mi folk­lor i tra­dy­cje Warszawy” – mówi Andrzej Matusiak, dyrek­tor Stołecznej Estrady – „Potańcówki prze­ży­wa­ją wiel­ki rene­sans, publicz­ność chce korzy­stać z pięk­nej let­niej aury i bawić się na powie­trzu. Naszą let­nią sce­nę uru­cho­mi­my pod­czas Wianków, ale w to miej­sce, do Multimedialnego Parku Fontann, zapro­si­my tak­że war­sza­wia­ków i tury­stów na cykl potań­có­wek w kolej­ne czte­ry lip­co­we week­en­dy, któ­re odby­wać się będą od godzin popo­łu­dnio­wych aż do wie­czor­nych poka­zów fon­tann” – uzu­peł­nia.

Wieczorny pro­gram na dużej sce­nie to eks­plo­zja pol­skiej muzy­ki i aż dwa zespo­ły z nagro­da­mi Fryderyki 2016: Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir, któ­rzy za odświe­że­nie zapo­mnia­nej pły­ty 1976: A Space Odyssey otrzy­ma­li tytu­ły Najlepszego albu­mu pop i Utworu roku oraz Lao Che za Dzieciom – Album roku rock.

Poza tym o odpo­wied­nią daw­kę ener­gii zadba Mrozu, a tak­że Kamp!, któ­ry otwo­rzył kil­ka lat temu nowy roz­dział pol­skiej sce­ny elek­tro-popu. Na zakoń­cze­nie wie­czo­ru wystą­pi DJ ZAKS, któ­ry swo­im setem wpro­wa­dzi w nie­zwy­kły pokaz sztucz­nych ogni koń­czą­cy zaba­wę świętojańską.

Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia jest bezpłatny.

Więcej o wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Stołeczną Estradę na: www.estrada.com.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.