Wnikliwie obserwował lunetą i sporządzał plany domów. Wpadł przypadkiem

Polic­jan­ci z komis­ariatu w Kon­stancinie- Jeziornie zatrzy­mali 26-let­niego mężczyznę pode­jrze­wanego o doko­nanie co najm­niej kilku wła­mań do domów i samo­chodów na tere­nie Warsza­wy, Piasecz­na i Kon­stanci­na- Jeziorny. Z zebranych przez funkcjonar­iuszy ustaleń wyni­ka, że mężczyz­na przed doko­naniem przestępst­wa posługi­wał się lunetą, którą obser­wował typowane pos­es­je, a także sporządzał ich plany.

Fot. KSP

Fot. KSP

Pod­czas patrolu funkcjonar­iusze z komis­ariatu w Kon­stancinie- Jeziornie zauważyli przed jed­ną z pos­esji audi, w którym zna­j­dowała się mło­da kobi­eta. Nie potrafiła ona w żaden log­iczny sposób wytłu­maczyć co robi w tym miejs­cu. Jak się później okaza­ło jej rolą była obserwac­ja terenu. A o zbliża­ją­cym się radiowozie zdołała poin­for­mować swo­jego kom­pana, który wła­mał się do pob­liskiego domu.
26- latek jed­nak nie wymknął się polic­jan­tom i został zatrzy­many. W jego pojeździe i przy nim samym odnaleziono między inny­mi krótko­falów­ki, pis­to­let gazowy i narzędzia służące mu do dokony­wa­nia wła­mań.

Prowad­zone przez polic­jan­tów czyn­noś­ci doprowadz­iły ich także do jego miejs­ca zamieszka­nia. Tu ujawniono kole­jny pis­to­let gazowy, lunetę którą jak oświad­czył obser­wował przed wła­ma­ni­a­mi wyty­powane pos­es­je, a także odnaleziono sporząd­zony przez niego plan pewnej nieru­chomoś­ci, którą miał się zami­ar „zająć”. Zabez­piec­zono również rzeczy pozostałe po kradzieżach w tym samowar, numiz­maty i zegar­ki. Ustalono, że więk­szość skradzionych przed­miotów mężczyz­na sprzedawał w lom­bar­dach.

Mundurowi z Kon­stanci­na-Jeziorny w wyniku prowad­zonych dzi­ałań dowodowych ustalili, że zatrzy­many 26- let­ni mężczyz­na jest odpowiedzial­ny między inny­mi za wła­ma­nia do samo­chodów i budynków w Warsza­w­ie, w Markach i w Piasecznie.

Sprawa ma charak­ter roz­wo­jowy. Przestępst­wo kradzieży z wła­maniem zagrożone jest karą pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 10.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.