Wnikliwie obserwował lunetą i sporządzał plany domów. Wpadł przypadkiem

Policjanci z komi­sa­ria­tu w Konstancinie- Jeziornie zatrzy­ma­li 26-let­nie­go męż­czy­znę podej­rze­wa­ne­go o doko­na­nie co naj­mniej kil­ku wła­mań do domów i samo­cho­dów na tere­nie Warszawy, Piaseczna i Konstancina- Jeziorny. Z zebra­nych przez funk­cjo­na­riu­szy usta­leń wyni­ka, że męż­czy­zna przed doko­na­niem prze­stęp­stwa posłu­gi­wał się lune­tą, któ­rą obser­wo­wał typo­wa­ne pose­sje, a tak­że spo­rzą­dzał ich plany.

Fot. KSP

Fot. KSP

Podczas patro­lu funk­cjo­na­riu­sze z komi­sa­ria­tu w Konstancinie- Jeziornie zauwa­ży­li przed jed­ną z pose­sji audi, w któ­rym znaj­do­wa­ła się mło­da kobie­ta. Nie potra­fi­ła ona w żaden logicz­ny spo­sób wytłu­ma­czyć co robi w tym miej­scu. Jak się póź­niej oka­za­ło jej rolą była obser­wa­cja tere­nu. A o zbli­ża­ją­cym się radio­wo­zie zdo­ła­ła poin­for­mo­wać swo­je­go kom­pa­na, któ­ry wła­mał się do pobli­skie­go domu.

26- latek jed­nak nie wymknął się poli­cjan­tom i został zatrzy­ma­ny. W jego pojeź­dzie i przy nim samym odna­le­zio­no mię­dzy inny­mi krót­ko­fa­lów­ki, pisto­let gazo­wy i narzę­dzia słu­żą­ce mu do doko­ny­wa­nia włamań.

Prowadzone przez poli­cjan­tów czyn­no­ści dopro­wa­dzi­ły ich tak­że do jego miej­sca zamiesz­ka­nia. Tu ujaw­nio­no kolej­ny pisto­let gazo­wy, lune­tę któ­rą jak oświad­czył obser­wo­wał przed wła­ma­nia­mi wyty­po­wa­ne pose­sje, a tak­że odna­le­zio­no spo­rzą­dzo­ny przez nie­go plan pew­nej nie­ru­cho­mo­ści, któ­rą miał się zamiar „zająć”. Zabezpieczono rów­nież rze­czy pozo­sta­łe po kra­dzie­żach w tym samo­war, numi­zma­ty i zegar­ki. Ustalono, że więk­szość skra­dzio­nych przed­mio­tów męż­czy­zna sprze­da­wał w lombardach.

Mundurowi z Konstancina-Jeziorny w wyni­ku pro­wa­dzo­nych dzia­łań dowo­do­wych usta­li­li, że zatrzy­ma­ny 26- let­ni męż­czy­zna jest odpo­wie­dzial­ny mię­dzy inny­mi za wła­ma­nia do samo­cho­dów i budyn­ków w Warszawie, w Markach i w Piasecznie.

Sprawa ma cha­rak­ter roz­wo­jo­wy. Przestępstwo kra­dzie­ży z wła­ma­niem zagro­żo­ne jest karą pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 10.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.