Wszedł do sklepu odzieżowego i uciekł… z manekinem

Polic­jan­ci z refer­atu patrolowo-inter­wen­cyjnego zatrzy­mali 28-let­niego mężczyznę pode­jrze­wanego o współudzi­ał w kradzieży manek­ina skle­powego. Z infor­ma­cji wyni­ka, że spraw­ca wszedł do salonu odzieżowego, wyciągnął z wys­tawy ubranego manek­ina i uciekł.

Fot. KSP / Pixabay

Fot. KSP / Pix­abay

Polic­jan­ci patrolu­ją­cy cen­trum Piasecz­na, gdy tylko otrzy­mali infor­ma­cję o tej niety­powej kradzieży, dokon­ali pier­wszych wstęp­nych ustaleń, a to poz­woliło bard­zo szy­bko prześledz­ić drogę uciecz­ki człowieka z manekinem.
Już po kilku­nas­tu min­u­tach od kradzieży polic­jan­ci zapukali do drzwi jed­nego z mieszkań. Choć 28-let­ni loka­tor zapew­ni­ał, że o żad­nej kradzieży nic nie wie, funkcjonar­iusze nie dali mu wiary. Pod­czas przeszuka­nia ujawniono manek­ina, jak i część skradzionej garder­o­by, którą wyce­niono na pon­ad 600 zło­tych.

Jak się okaza­ło zatrzy­many 28-let­ni mieszkaniec Piasecz­na nie po raz pier­wszy wszedł kon­flikt z prawem. Polic­jan­ci ustalili już dane drugiego mężczyzny – współspraw­cy tej kradzieży. Jego zatrzy­manie jest tylko kwest­ią cza­su. Przy­pom­i­namy, że przestępst­wo kradzieży zagrożone jest karą pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 5.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.