Wszedł do sklepu odzieżowego i uciekł… z manekinem

Policjanci z refe­ra­tu patro­lo­wo-inter­wen­cyj­ne­go zatrzy­ma­li 28-let­nie­go męż­czy­znę podej­rze­wa­ne­go o współ­udział w kra­dzie­ży mane­ki­na skle­po­we­go. Z infor­ma­cji wyni­ka, że spraw­ca wszedł do salo­nu odzie­żo­we­go, wycią­gnął z wysta­wy ubra­ne­go mane­ki­na i uciekł.

Fot. KSP / Pixabay

Fot. KSP / Pixabay

Policjanci patro­lu­ją­cy cen­trum Piaseczna, gdy tyl­ko otrzy­ma­li infor­ma­cję o tej nie­ty­po­wej kra­dzie­ży, doko­na­li pierw­szych wstęp­nych usta­leń, a to pozwo­li­ło bar­dzo szyb­ko prze­śle­dzić dro­gę uciecz­ki czło­wie­ka z manekinem.

Już po kil­ku­na­stu minu­tach od kra­dzie­ży poli­cjan­ci zapu­ka­li do drzwi jed­ne­go z miesz­kań. Choć 28-let­ni loka­tor zapew­niał, że o żad­nej kra­dzie­ży nic nie wie, funk­cjo­na­riu­sze nie dali mu wia­ry. Podczas prze­szu­ka­nia ujaw­nio­no mane­ki­na, jak i część skra­dzio­nej gar­de­ro­by, któ­rą wyce­nio­no na ponad 600 złotych.

Jak się oka­za­ło zatrzy­ma­ny 28-let­ni miesz­ka­niec Piaseczna nie po raz pierw­szy wszedł kon­flikt z pra­wem. Policjanci usta­li­li już dane dru­gie­go męż­czy­zny – współ­spraw­cy tej kra­dzie­ży. Jego zatrzy­ma­nie jest tyl­ko kwe­stią cza­su. Przypominamy, że prze­stęp­stwo kra­dzie­ży zagro­żo­ne jest karą pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 5.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.