Zakończono obserwację psychiatryczną Kajetana P.

Zakończyła się obserwac­ja psy­chi­a­trycz­na Kaje­tana P. Ter­az biegli psy­chi­a­trzy mają miesiąc na przy­go­towanie opinii dla proku­ratu­ry.

Fot. KGP

Fot. KGP

Od tej decyzji zależy czy Kaje­tan P. będzie odpowiadał przed sądem czy może zostanie zamknię­ty w zakładzie psy­chi­a­trycznym i pod­dany przy­mu­sowe­mu lecze­niu.
„Dziś upły­wa ter­min zakończenia obserwacji. Biegli zadeklarowali, że przy­go­towanie opinii będzie trwało około miesią­ca czyli do drugiej połowy lip­ca. W zależnoś­ci od tego czy biegli stwierdzą czy pode­jrzany był poczy­tal­ny czy nie był poczy­tal­ny; czy może czy nie może brać udzi­ału w postępowa­niu ze wzglę­du na swój stan zdrowia – będą pode­j­mowane dal­sze decyz­je” – powiedzi­ał PAP Michał Dziekańs­ki, rzecznik proku­ratu­ry okrę­gowej w Warsza­w­ie.

Kaje­tan P. oskarżony jest o morder­st­wo nauczy­ciel­ki języ­ka obcego. Pode­jrzany przyz­nał się do zarzu­canych mu czynów.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.