Zakończono obserwację psychiatryczną Kajetana P.

Zakończyła się obser­wa­cja psy­chia­trycz­na Kajetana P. Teraz bie­gli psy­chia­trzy mają mie­siąc na przy­go­to­wa­nie opi­nii dla prokuratury.

Fot. KGP

Fot. KGP

Od tej decy­zji zale­ży czy Kajetan P. będzie odpo­wia­dał przed sądem czy może zosta­nie zamknię­ty w zakła­dzie psy­chia­trycz­nym i pod­da­ny przy­mu­so­we­mu leczeniu.

„Dziś upły­wa ter­min zakoń­cze­nia obser­wa­cji. Biegli zade­kla­ro­wa­li, że przy­go­to­wa­nie opi­nii będzie trwa­ło oko­ło mie­sią­ca czy­li do dru­giej poło­wy lip­ca. W zależ­no­ści od tego czy bie­gli stwier­dzą czy podej­rza­ny był poczy­tal­ny czy nie był poczy­tal­ny; czy może czy nie może brać udzia­łu w postę­po­wa­niu ze wzglę­du na swój stan zdro­wia – będą podej­mo­wa­ne dal­sze decy­zje” – powie­dział PAP Michał Dziekański, rzecz­nik pro­ku­ra­tu­ry okrę­go­wej w Warszawie.

Kajetan P. oskar­żo­ny jest o mor­der­stwo nauczy­ciel­ki języ­ka obce­go. Podejrzany przy­znał się do zarzu­ca­nych mu czynów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.