Zatrzymano grupę sprzedającą dopalacze. Zabezpieczono rekordową ilość narkotyków

Zatrzy­manie 34 osób i zabez­piecze­nie pon­ad 100 kg dopalaczy – to efekt dzi­ałań pon­ad 200 polic­jan­tów i strażników granicznych z całej Pol­s­ki. Wśród zatrzy­manych członków zor­ga­ni­zowanej grupy przestępczej znalazł się również kieru­ją­cy nią 42-let­ni mieszkaniec Warsza­wy. Jak wyni­ka z ustaleń, gru­pa rozprowadza­ła dopalacze na tere­nie Pol­s­ki zarówno za pośred­nictwem Inter­ne­tu, jak i w bezpośred­niej sprzedaży. Wszyscy zatrzy­mani zostali przewiezieni do proku­ratu­ry, gdzie 18 pode­jrzanych usłysza­ło zarzu­ty.

Fot. Policja

Fot. Polic­ja

Grozi im kara od 8 do 15 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Polic­jan­ci z gdańskiej komendy wojew­ódzkiej zwal­cza­ją­cy przestępc­zość narko­tykową we współpra­cy z funkcjonar­iusza­mi Straży Granicznej od dłuższego cza­su rozpra­cowywali zor­ga­ni­zowaną grupę przestępczą zaj­mu­jącą się wprowadzaniem do obro­tu na tere­nie Pol­s­ki znacznych iloś­ci dopalaczy. Sub­stanc­je rozprowadzane były zarówno przez Inter­net jak i w sprzedaży bezpośred­niej.
Efek­tem pra­cy pon­ad 200 polic­jan­tów i strażników granicznych było przeszukanie kilkudziesię­ciu lokali i zatrzy­manie 34 osób, w wieku od 18 do 46 lat, trud­nią­cych się przestępczym pro­ced­erem.

W ciągu trzech dni pod­czas przeszukań prowad­zonych na tere­nie całego kra­ju funkcjonar­iusze zabez­pieczyli 106 kg różnego rodza­ju dopalaczy pakowanych zarówno w kilo­gramowe pacz­ki, jak i poje­dyncze por­c­je. Te niebez­pieczne dla życia środ­ki prze­chowywane były w spec­jal­nie do tego celu wyna­ję­tych mieszka­ni­ach i mag­a­zy­nach w Gdańsku, Gdyni, Warsza­w­ie, Grudz­iądzu, Kwidzynie, Jas­trzębiu – Zdro­ju, Krakowie, Żyw­cu, Ujsołach oraz Zaskalu.

Polic­jan­ci zabez­pieczyli też 80 litrów sub­stancji psy­chotropowych, z których możli­we jest wypro­dukowanie tzw. piguł­ki gwał­tu. W domach zatrzy­manych krymi­nal­ni znaleźli również 37 krza­ków konopi, 100g gotowego narko­tyku, 150 gramów amfe­t­a­miny i kilka­dziesiąt grzy­bków halucyno­gen­nych. Zabez­piec­zono również gotówkę – 460 tys. zł i 9,5 tys. euro.

18 zatrzy­manych osób usłysza­ło zarzu­ty związane z obrotem dopalacza­mi bądź przy­go­towaniem do obro­tu. Grozi za to kara do 8 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Czterech mężczyzn dodatkowo usłysza­ło zarzu­ty udzi­ału w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej, za co grozi do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Wśród zatrzy­manych jest kieru­ją­cy grupą, które­mu grozi jeszcze wyższa kara. Ten 42-let­ni mieszkaniec Warsza­wy wpadł w ręce stróżów prawa pod­czas transakcji. W jego samo­chodzie funkcjonar­iusze zabez­pieczyli 1 kilo­gram dopalaczy i około 200 tys. zł.

Wszys­tkim pode­jrzanym w tej spraw­ie, grożą wysok­ie grzy­wny i przepadek niele­gal­nie osiąg­nię­tych korzyś­ci majątkowych.

Śledzt­wo w tej spraw­ie prowad­zone jest pod nad­zorem Proku­ratu­ry Apela­cyjnej w Gdańsku.

Po wejś­ciu w życie now­eliza­cji Ustawy o prze­ci­wdzi­ała­niu narko­manii, w okre­sie od 1 lip­ca do 31 grud­nia 2015 roku, polic­jan­ci w całej Polsce zabez­pieczyli blisko 200 kilo­gramów zabro­nionych sub­stancji, zatrzy­mali pon­ad 270 osób, którym postaw­iono pon­ad 250 zarzutów.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.