Zatrzymano grupę sprzedającą dopalacze. Zabezpieczono rekordową ilość narkotyków

Zatrzymanie 34 osób i zabez­pie­cze­nie ponad 100 kg dopa­la­czy – to efekt dzia­łań ponad 200 poli­cjan­tów i straż­ni­ków gra­nicz­nych z całej Polski. Wśród zatrzy­ma­nych człon­ków zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej zna­lazł się rów­nież kie­ru­ją­cy nią 42-let­ni miesz­ka­niec Warszawy. Jak wyni­ka z usta­leń, gru­pa roz­pro­wa­dza­ła dopa­la­cze na tere­nie Polski zarów­no za pośred­nic­twem Internetu, jak i w bez­po­śred­niej sprze­da­ży. Wszyscy zatrzy­ma­ni zosta­li prze­wie­zie­ni do pro­ku­ra­tu­ry, gdzie 18 podej­rza­nych usły­sza­ło zarzuty.

Fot. Policja

Fot. Policja

Grozi im kara od 8 do 15 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Policjanci z gdań­skiej komen­dy woje­wódz­kiej zwal­cza­ją­cy prze­stęp­czość nar­ko­ty­ko­wą we współ­pra­cy z funk­cjo­na­riu­sza­mi Straży Granicznej od dłuż­sze­go cza­su roz­pra­co­wy­wa­li zor­ga­ni­zo­wa­ną gru­pę prze­stęp­czą zaj­mu­ją­cą się wpro­wa­dza­niem do obro­tu na tere­nie Polski znacz­nych ilo­ści dopa­la­czy. Substancje roz­pro­wa­dza­ne były zarów­no przez Internet jak i w sprze­da­ży bezpośredniej.

Efektem pra­cy ponad 200 poli­cjan­tów i straż­ni­ków gra­nicz­nych było prze­szu­ka­nie kil­ku­dzie­się­ciu loka­li i zatrzy­ma­nie 34 osób, w wie­ku od 18 do 46 lat, trud­nią­cych się prze­stęp­czym procederem.

W cią­gu trzech dni pod­czas prze­szu­kań pro­wa­dzo­nych na tere­nie całe­go kra­ju funk­cjo­na­riu­sze zabez­pie­czy­li 106 kg róż­ne­go rodza­ju dopa­la­czy pako­wa­nych zarów­no w kilo­gra­mo­we pacz­ki, jak i poje­dyn­cze por­cje. Te nie­bez­piecz­ne dla życia środ­ki prze­cho­wy­wa­ne były w spe­cjal­nie do tego celu wyna­ję­tych miesz­ka­niach i maga­zy­nach w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Grudziądzu, Kwidzynie, Jastrzębiu – Zdroju, Krakowie, Żywcu, Ujsołach oraz Zaskalu.

Policjanci zabez­pie­czy­li też 80 litrów sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych, z któ­rych moż­li­we jest wypro­du­ko­wa­nie tzw. piguł­ki gwał­tu. W domach zatrzy­ma­nych kry­mi­nal­ni zna­leź­li rów­nież 37 krza­ków kono­pi, 100g goto­we­go nar­ko­ty­ku, 150 gra­mów amfe­ta­mi­ny i kil­ka­dzie­siąt grzyb­ków halu­cy­no­gen­nych. Zabezpieczono rów­nież gotów­kę – 460 tys. zł i 9,5 tys. euro.

18 zatrzy­ma­nych osób usły­sza­ło zarzu­ty zwią­za­ne z obro­tem dopa­la­cza­mi bądź przy­go­to­wa­niem do obro­tu. Grozi za to kara do 8 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Czterech męż­czyzn dodat­ko­wo usły­sza­ło zarzu­ty udzia­łu w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej, za co gro­zi do 12 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Wśród zatrzy­ma­nych jest kie­ru­ją­cy gru­pą, któ­re­mu gro­zi jesz­cze wyż­sza kara. Ten 42-let­ni miesz­ka­niec Warszawy wpadł w ręce stró­żów pra­wa pod­czas trans­ak­cji. W jego samo­cho­dzie funk­cjo­na­riu­sze zabez­pie­czy­li 1 kilo­gram dopa­la­czy i oko­ło 200 tys. zł.

Wszystkim podej­rza­nym w tej spra­wie, gro­żą wyso­kie grzyw­ny i prze­pa­dek nie­le­gal­nie osią­gnię­tych korzy­ści majątkowych.

Śledztwo w tej spra­wie pro­wa­dzo­ne jest pod nad­zo­rem Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku.

Po wej­ściu w życie nowe­li­za­cji Ustawy o prze­ciw­dzia­ła­niu nar­ko­ma­nii, w okre­sie od 1 lip­ca do 31 grud­nia 2015 roku, poli­cjan­ci w całej Polsce zabez­pie­czy­li bli­sko 200 kilo­gra­mów zabro­nio­nych sub­stan­cji, zatrzy­ma­li ponad 270 osób, któ­rym posta­wio­no ponad 250 zarzutów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.