Złośliwie zahamował tuż przed samochodem. Spowodował zderzenie 4 aut. Poszukuje go policja [WIDEO]

1 kwiet­nia na tra­sie S8 kie­row­ca maz­dy spo­wo­do­wał zde­rze­nie czte­rech aut. Wjechał przed auto­ra nagra­nia i kil­ku­krot­nie hamo­wał zmu­sza­jąc go do gwał­tow­nej reakcji.

UWAGA! Film zawie­ra przekleństwa

Zachowanie to, jak pod­kre­śla autor nagra­nia, nie było niczym spo­wo­do­wa­ne. Kierowca dys­po­nu­je bowiem dłuż­szą wer­sją na któ­rej widać prze­bieg całej jazdy.

W pew­nym momen­cie maz­da zaha­mo­wa­ła kil­ku­krot­nie zmu­sza­jąc kie­row­cę za nią do zatrzy­ma­nia się. Trzy inne samo­cho­dy nie zdą­ży­ły zmniej­szyć pręd­ko­ści i wje­cha­ły na sie­bie. Jak zazna­cza autor nagra­nia, film został prze­ka­za­ny poli­cji, któ­ra teraz poszu­ku­je srebr­nej maz­dy o nume­rach zaczy­na­ją­cych się od WB6XXXX.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.