Zmasowany atak na HejtStop. Fałszywe konta, zgłoszenia hejtów i pornografia

Wczoraj opu­bli­ko­wa­li­śmy infor­ma­cję o usu­nię­ciu przez Facebooka kon­ta Joanny Grabarczyk, sze­fo­wej HejtStopu. Jak twier­dzi orga­ni­za­cja, usu­nię­te kon­to było fał­szy­we i zgła­sza­ła je m.in. sama orga­ni­za­cja. W sie­ci poja­wi­ło się jed­nak nowe, rów­nież fał­szy­we. Mało tego, na stro­nie doda­wa­ne są fał­szy­we zgło­sze­nia hej­tów. „Wąsz”, „czło­wiek-mał­pa – zbrod­niarz wojen­ny” czy „fla­ga Niemiec” to tyl­ko kil­ka z nich. Pojawiły się też zgło­sze­nia zawie­ra­ją­ce pornografię.

Fot. Strona HejtStop

Fot. Strona HejtStop

HejtStop wyda­ło oświad­cze­nie w związ­ku z poja­wia­ją­cy­mi się fał­szy­wy­mi pro­fi­la­mi. Organizacja pisze w nim, że tyl­ko infor­ma­cje poja­wia­ją­ce się na ofi­cjal­nym pro­fi­lu HejtStop na Facebooku i Twitterze moż­na uznać za wia­ry­god­ne. Na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym wciąż ich jed­nak przybywa.

Na stro­nie nato­miast poja­wia­ją się fał­szy­we zgło­sze­nia. Trollowanie w posta­ci zdję­cia węża czy zie­lo­ne­go ludzi­ka to jed­nak naj­mniej­szy pro­blem, ponie­waż tra­fia­ją się też foto­gra­fie obra­zu­ją­ce gejow­ską por­no­gra­fię, papie­ża czy rasizm. Takich hej­tów jest coraz wię­cej i trud­no pomię­dzy nimi dostrzec praw­dzi­we prze­ja­wy nie­na­wi­ści w prze­strze­ni miej­skiej czy w sieci.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.