Facebook usunął profil szefowej HejtStop. „Propaguje nienawiść”

Kon­to Joan­ny Grabar­czyk, sze­fowej Hejt­Stop zostało usunięte z ser­wisu Face­book. Jako przy­czynę podano propagowanie nien­aw­iś­ci.

Fot. Facebook

Fot. Face­book

Kon­to Joan­ny Grabar­czyk, sze­fowej Hejt­Stop zostało usunięte z ser­wisu Face­book. Prezes fun­dacji zapowia­da, że dalej będzie wal­czyła z hejtem. Tym razem jed­nak założyła społeczność, zami­ast pry­wat­nego kon­ta.

Kon­ta nie zgłaszano jed­no­ra­zowo. Na nowym pro­filu w komen­tarzach widać, ze wielu użytkown­ików wkle­ja przesłaną im przez ser­wis społecznoś­ciowy wiado­mość doty­czącą usunię­cia kon­ta. Warto nad­mienić, że sze­fowa Hejt­Stopu może się od decyzji odwołać w celu odblokowa­nia kon­ta, jed­nak jest to pro­ce­du­ra dość dłu­ga i bywa nieskutecz­na.

[AKTUALIZACJA]: Hejt­Stop demen­tu­je, jako­by usunięte kon­to należało do Pani Joan­ny Grabar­czyk. W sieci pojaw­ia się coraz więcej fałszy­wych kont należą­cych zarówno do członków orga­ni­za­cji, jak i niej samej. Więcej może­cie przeczy­tać w tej infor­ma­cji.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.