Facebook usunął profil szefowej HejtStop. „Propaguje nienawiść”

Konto Joanny Grabarczyk, sze­fo­wej HejtStop zosta­ło usu­nię­te z ser­wi­su Facebook. Jako przy­czy­nę poda­no pro­pa­go­wa­nie nienawiści.

Fot. Facebook

Fot. Facebook

Konto Joanny Grabarczyk, sze­fo­wej HejtStop zosta­ło usu­nię­te z ser­wi­su Facebook. Prezes fun­da­cji zapo­wia­da, że dalej będzie wal­czy­ła z hej­tem. Tym razem jed­nak zało­ży­ła spo­łecz­ność, zamiast pry­wat­ne­go konta.

Konta nie zgła­sza­no jed­no­ra­zo­wo. Na nowym pro­fi­lu w komen­ta­rzach widać, ze wie­lu użyt­kow­ni­ków wkle­ja prze­sła­ną im przez ser­wis spo­łecz­no­ścio­wy wia­do­mość doty­czą­cą usu­nię­cia kon­ta. Warto nad­mie­nić, że sze­fo­wa HejtStopu może się od decy­zji odwo­łać w celu odblo­ko­wa­nia kon­ta, jed­nak jest to pro­ce­du­ra dość dłu­ga i bywa nieskuteczna.

[AKTUALIZACJA]: HejtStop demen­tu­je, jako­by usu­nię­te kon­to nale­ża­ło do Pani Joanny Grabarczyk. W sie­ci poja­wia się coraz wię­cej fał­szy­wych kont nale­żą­cych zarów­no do człon­ków orga­ni­za­cji, jak i niej samej. Więcej może­cie prze­czy­tać w tej infor­ma­cji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.