Znamy plan obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego w MPW

Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego orga­nizu­je swo­je obchody, nieza­leżnie od mias­ta. Zaczy­na­ją się one już 20 lip­ca od Wys­tawy Akc­ja „Ani­mac­ja”. Muzeum otworzyło też nowe ekspozy­c­je.

Symbol Polski Walczącej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Fot. Warszawa w Pigułce

Sym­bol Pol­s­ki Wal­czącej w Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego. Fot. Warsza­wa w Pigułce

  • 20 lip­ca (śro­da)

Otwar­cie wys­tawy AKCJA „ANIMACJA”
antreso­la Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

Wstęp wol­ny.

  • 27 lip­ca (śro­da)

godz. 18.00 – otwar­cie ekspozy­cji „Łączność”

Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego (wstęp z zaproszeni­a­mi);

wys­tawa czyn­na dla zwiedza­ją­cych od 28 lip­ca.

Wstęp w cenie bile­tu do MPW

  • 29 lip­ca (piątek)

godz. 21.00SMOLIK/GROSIAK/MIUOSH – pre­miera pły­ty i kon­cert „HISTORIE” poświę­cony wspom­nieniom Pow­stańców Warsza­ws­kich, doty­czą­cych życia po Pow­sta­niu.

Park Wol­noś­ci, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

Bile­ty w cenie 14 zł do naby­cia w kasie Muzeum i on-line oraz bezpośred­nio przed kon­certem.

  • 30 lip­ca (sob­o­ta)

godz. 11.00 – Spotkanie Pow­stańców Warsza­ws­kich z Prezy­den­tem Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Andrze­jem Dudą i Prezy­den­tem m.st. Warsza­wy Han­ną Gronkiewicz-Waltz.

Uroczys­tość nada­nia odz­naczeń państ­wowych przez Prezy­den­ta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Park Wol­noś­ci, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

Wstęp z zaproszeni­a­mi

godz. 18:00msza św. z udzi­ałem Pow­stańców, harcerzy i warsza­w­iaków

Park Wol­noś­ci, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

  • 31 lip­ca (niedziela)

godz. 15.00−18.00 – spotkanie eduka­cyjne dla dzieci „Z chochlą za barykadą” 

Park Wol­noś­ci, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

Wstęp wol­ny

  • 1 sierp­nia (poniedzi­ałek)

godz. 20.00 „Warsza­w­ia­cy śpiewa­ją (nie)ZAKAZANE PIOSENKI” – wspólne śpiewanie piosenek pow­stańczych

Plac Pił­sud­skiego

Wstęp wol­ny

  • 1 sierp­nia (poniedzi­ałek)

godz. 24.00 – gdzie ty idziesz dziew­czynko, reż. Agniesz­ka Glińs­ka

uroczys­ta pre­miera

Sala pod Lib­er­a­torem, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

Wstęp z zaproszeni­a­mi

  • 2 – 5 sierp­nia

godz. 20.00, 20.45, 21.30 - gdzie ty idziesz dziew­czynko, reż. Agniesz­ka Glińs­ka

Sala pod Lib­er­a­torem, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

Wstęp w cenie bile­tu do MPW

  • 5 sierp­nia (piątek)

godz. 19.00 - Marsz Pamię­ci – uroczyste prze­jś­cie w kierunku Cmen­tarza Pow­stańców Warsza­ws­kich – upamięt­ni­a­jące mieszkańców Warsza­wy, którzy zginęli pod­czas Pow­sta­nia Warsza­wskiego. Marsz prze­jdzie uli­ca­mi Woli w kierunku parku Pow­stańców Warsza­wy i wys­tawy „Zachowa­jmy ich w Pamię­ci”.

Skw­er Pamię­ci w rozwi­dle­niu ul. Leszno i al. Sol­i­darnoś­ci

zakończe­nie Marszu Pamię­ci i zapale­nie sym­bol­icznych zniczy w miejs­cu wys­tawy
upamięt­ni­a­jącej mieszkańców Warsza­wy, którzy zginęli i zag­inęli pod­czas Pow­sta­nia Warsza­wskiego

PARK Pow­stańców Warsza­wy

  • 6 sierp­nia (sob­o­ta)

Two­ja Klisza z Pow­sta­nia „POZA KADREM” – 10. edy­c­ja

Fotograficz­na gra miejs­ka na tere­nie warsza­wskiego Śród­mieś­cia Połud­niowego
– dziel­ni­cy, która najdłużej opier­ała się atakom nieprzy­ja­ciela. Więk­szość punk­tów zostanie zor­ga­ni­zowana w ory­gi­nal­nych lokaliza­c­jach wydarzeń z sierp­nia i wrześ­nia 1944 roku.

Udzi­ał po rejes­tracji na stron­ie: www.klisza.1944.pl (godz. podana uczest­nikom
po rejes­tracji)

godz. 17.00 Masa Pow­stańcza 2016; prze­jazd rowerowy uli­ca­mi Warsza­wy szlakiem Jana Nowa­ka-Jezio­rańskiego. Na 17 kilo­metrowej trasie m.in. miejs­ca, w których Kuri­er stacjonował wraz z Biurem infor­ma­cji i Pro­pa­gandy i his­to­rie, które wydarzyły się na krótko przed wybuchem Pow­sta­nia.

Rejes­trac­ja on-line na www.rejestracja.1944.pl oraz w dniu imprezy od godz. 14.30, na miejs­cu.

start: Park Wol­noś­ci, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.