Znamy plan obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego w MPW

Muzeum Powstania Warszawskiego orga­ni­zu­je swo­je obcho­dy, nie­za­leż­nie od mia­sta. Zaczynają się one już 20 lip­ca od Wystawy Akcja „Animacja”. Muzeum otwo­rzy­ło też nowe ekspozycje.

Symbol Polski Walczącej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Fot. Warszawa w Pigułce

Symbol Polski Walczącej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Fot. Warszawa w Pigułce

  • 20 lip­ca (śro­da)

Otwarcie wysta­wy AKCJA „ANIMACJA”

antre­so­la Muzeum Powstania Warszawskiego 

Wstęp wol­ny.

  • 27 lip­ca (śro­da)

godz. 18.00 – otwar­cie eks­po­zy­cji „Łączność”

Muzeum Powstania Warszawskiego (wstęp z zapro­sze­nia­mi);

wysta­wa czyn­na dla zwie­dza­ją­cych od 28 lipca.

Wstęp w cenie bile­tu do MPW

  • 29 lip­ca (pią­tek)

godz. 21.00SMOLIK/GROSIAK/MIUOSH – pre­mie­ra pły­ty i kon­cert „HISTORIE” poświę­co­ny wspo­mnie­niom Powstańców Warszawskich, doty­czą­cych życia po Powstaniu.

Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

Bilety w cenie 14 zł do naby­cia w kasie Muzeum i on-line oraz bez­po­śred­nio przed koncertem.

  • 30 lip­ca (sobo­ta)

godz. 11.00 – Spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Uroczystość nada­nia odzna­czeń pań­stwo­wych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

Wstęp z zaproszeniami

godz. 18:00msza św. z udzia­łem Powstańców, har­ce­rzy i warszawiaków 

Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

  • 31 lip­ca (nie­dzie­la)

godz. 15.00−18.00 – spo­tka­nie edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci „Z cho­chlą za barykadą” 

Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

Wstęp wol­ny

  • 1 sierp­nia (ponie­dzia­łek)

godz. 20.00 „Warszawiacy śpie­wa­ją (nie)ZAKAZANE PIOSENKI” – wspól­ne śpie­wa­nie pio­se­nek powstańczych

Plac Piłsudskiego

Wstęp wol­ny

  • 1 sierp­nia (ponie­dzia­łek)

godz. 24.00 – gdzie ty idziesz dziew­czyn­ko, reż. Agnieszka Glińska

uro­czy­sta premiera 

Sala pod Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego

Wstęp z zaproszeniami

  • 2 – 5 sierpnia

godz. 20.00, 20.45, 21.30 - gdzie ty idziesz dziew­czyn­ko, reż. Agnieszka Glińska

Sala pod Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego

Wstęp w cenie bile­tu do MPW

  • 5 sierp­nia (pią­tek)

godz. 19.00 - Marsz Pamięci – uro­czy­ste przej­ście w kie­run­ku Cmentarza Powstańców Warszawskich – upa­mięt­nia­ją­ce miesz­kań­ców Warszawy, któ­rzy zgi­nę­li pod­czas Powstania Warszawskiego. Marsz przej­dzie uli­ca­mi Woli w kie­run­ku par­ku Powstańców Warszawy i wysta­wy „Zachowajmy ich w Pamięci”.

Skwer Pamięci w roz­wi­dle­niu ul. Leszno i al. Solidarności

zakoń­cze­nie Marszu Pamięci i zapa­le­nie sym­bo­licz­nych zni­czy w miej­scu wystawy
upa­mięt­nia­ją­cej miesz­kań­ców Warszawy, któ­rzy zgi­nę­li i zagi­nę­li pod­czas Powstania Warszawskiego

PARK Powstańców Warszawy

  • 6 sierp­nia (sobo­ta)

Twoja Klisza z Powstania „POZA KADREM” – 10. edycja 

Fotograficzna gra miej­ska na tere­nie war­szaw­skie­go Śródmieścia Południowego
– dziel­ni­cy, któ­ra naj­dłu­żej opie­ra­ła się ata­kom nie­przy­ja­cie­la. Większość punk­tów zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­na w ory­gi­nal­nych loka­li­za­cjach wyda­rzeń z sierp­nia i wrze­śnia 1944 roku.

Udział po reje­stra­cji na stro­nie: www.klisza.1944.pl (godz. poda­na uczestnikom
po rejestracji) 

godz. 17.00 Masa Powstańcza 2016; prze­jazd rowe­ro­wy uli­ca­mi Warszawy szla­kiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Na 17 kilo­me­tro­wej tra­sie m.in. miej­sca, w któ­rych Kurier sta­cjo­no­wał wraz z Biurem infor­ma­cji i Propagandy i histo­rie, któ­re wyda­rzy­ły się na krót­ko przed wybu­chem Powstania.

Rejestracja on-line na www.rejestracja.1944.pl oraz w dniu impre­zy od godz. 14.30, na miejscu.

start: Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.