Żołnierze zaangażowani w grupę przestępczą. Zatrzymano 40 osób

W sobotę, 27 lutego 2016 roku Żan­darme­ria Wojskowa zatrzy­mała 40 osób dzi­ała­ją­cych w ramach zor­ga­ni­zowanej grupy przestępczej – poin­for­mował dziś ppłk Marcin Wiącek, rzecznik pra­sowy Żan­darmerii Wojskowej.

Fot. JohnRambo PL / Wikipedia

Fot. John­Ram­bo PL / Wikipedia

Zor­ga­ni­zowana gru­pa przestępcza składała się z żołnierzy zawodowych, pod­chorążych Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Warsza­w­ie i Akademii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdyni oraz osób cywilnych.
Zatrzy­manym zarzu­ca szereg przestępstw, dzię­ki którym oso­by stu­den­ci i pod­chorąży zdawali koń­cowe egza­miny lekarskie oraz egza­miny językowe. Za udzieloną pomoc członkowie zor­ga­ni­zowanej grupy przestępczej żądali od kilkuset do 15 000 zł.

Zatrzy­ma­nia były real­i­zowane na tere­nie całego kra­ju, między inny­mi w Gdyni, Wrocław­iu, Łodzi i Gli­wicach. W wyniku pod­ję­tych dzi­ałań Żan­darme­ria Wojskowa zabez­pieczyła pon­ad ćwierć mil­iona zło­tych pochodzą­cych z przestępst­wa.

Śledzt­wo w przed­miotowej spraw­ie prowad­zone będzie przez Wojskową Proku­raturę Okrę­gową w Warsza­w­ie.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.