Żołnierze zaangażowani w grupę przestępczą. Zatrzymano 40 osób

W sobo­tę, 27 lute­go 2016 roku Żandarmeria Wojskowa zatrzy­ma­ła 40 osób dzia­ła­ją­cych w ramach zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej – poin­for­mo­wał dziś ppłk Marcin Wiącek, rzecz­nik pra­so­wy Żandarmerii Wojskowej.

Fot. JohnRambo PL / Wikipedia

Fot. JohnRambo PL / Wikipedia

Zorganizowana gru­pa prze­stęp­cza skła­da­ła się z żoł­nie­rzy zawo­do­wych, pod­cho­rą­żych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz osób cywilnych.

Zatrzymanym zarzu­ca sze­reg prze­stępstw, dzię­ki któ­rym oso­by stu­den­ci i pod­cho­rą­ży zda­wa­li koń­co­we egza­mi­ny lekar­skie oraz egza­mi­ny języ­ko­we. Za udzie­lo­ną pomoc człon­ko­wie zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej żąda­li od kil­ku­set do 15 000 zł.

Zatrzymania były reali­zo­wa­ne na tere­nie całe­go kra­ju, mię­dzy inny­mi w Gdyni, Wrocławiu, Łodzi i Gliwicach. W wyni­ku pod­ję­tych dzia­łań Żandarmeria Wojskowa zabez­pie­czy­ła ponad ćwierć milio­na zło­tych pocho­dzą­cych z przestępstwa.

Śledztwo w przed­mio­to­wej spra­wie pro­wa­dzo­ne będzie przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.