ZOO wstrzymuje akcje wręczania biletów za żołędzie: „odzew przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania”

Kiedy umie­ści­li­śmy infor­ma­cję o tym, że sto­łecz­ne ZOO roz­da­wać będzie bile­ty za przy­nie­sie­nie żołę­dzi lub orze­chów, nie sądzi­li­śmy, że spo­tka się ona z tak pozy­tyw­nym przy­ję­ciem. Sam post udo­stęp­ni­ło ponad 2500 czy­tel­ni­ków, a polu­bi­ło ponad 2,7 tys. Materiał zebrał też ponad 120 pozy­tyw­nych komen­ta­rzy na stro­nie i Facebooku. 

Liczba czy­tel­ni­ków do jakich dotar­li­śmy, dale­ko wykra­cza poza licz­bę naszych fanów. Nic więc dziw­ne­go, ze po nagło­śnie­niu akcji przez media ZOO wstrzy­mu­je akcje. Mają mnó­stwo orze­chów i żołędzi:

„W związ­ku z odze­wem, któ­ry prze­szedł nasze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia zawie­sza­my przyj­mo­wa­nie żołę­dzi i orze­chów. Mamy ich już tak dużo, że boimy się by się nie zmar­no­wa­ły, zatem póki ich „nie zje­my” wstrzy­mu­je­my akcję!!! Dziękujemy za Wasze zaan­ga­żo­wa­nie;)” – pisze war­szaw­skie ZOO

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.