12 i 13-latek wymuszali pieniądze za pomocą noża. „Rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia”

Policjanci z wol­skie­go wydzia­łu ds. pro­fi­lak­ty­ki i nie­let­nich pra­co­wa­li nad spra­wą doty­czą­cą roz­bo­ju z uży­ciem noża. Z ich usta­leń wyni­ka, że dwóch nie­let­nich, w wie­ku 12 i 13 lat przy uży­ciu noża naj­praw­do­po­dob­niej pró­bo­wa­ło wymu­sić pie­nią­dze od małoletnich.

Fot. Pixabay

Do poli­cjan­tów z wydzia­łu pro­fi­lak­ty­ki i nie­let­nich z Woli docie­ra­ły infor­ma­cje o tym, że dwóch nie­let­nich posłu­gu­jąc się nożem pró­bo­wa­ło wymu­sić od mało­let­nich pie­nią­dze. Specjaliści ds. nie­let­nich roz­po­czę­li usta­le­nie oko­licz­no­ści tego zda­rze­nia. Okazało się, że zwią­zek z tym zda­rze­niem, do któ­re­go doszło w mar­cu br., ma dwóch chłop­ców: 12 i 13-latek. W trak­cie gro­ma­dze­nia mate­ria­łu dowo­do­we­go poli­cjan­ci usta­li­li nowe fakty.

Również w mar­cu br, tego same­go dnia, ci sami nie­let­ni swo­ją posta­wą wymu­si­li od pokrzyw­dzo­nych sło­dy­cze i drob­ne kwo­ty pie­nię­dzy. Dodatkowo, 13-latek jest podej­rze­wa­ny o zmu­sza­nie pod wpły­wem groź­by inne­go pokrzyw­dzo­ne­go do kra­dzie­ży napo­ju ze sklepu.

Funkcjonariusze zatrzy­ma­li 13-lat­ka, któ­re­mu w wol­skiej komen­dzie zosta­ły okre­ślo­ne czte­ry czy­ny karal­ne: trzy doty­czą­ce roz­bo­jów, w tym jeden doty­czą­cy usi­ło­wa­nia roz­bo­ju z uży­ciem nie­bez­piecz­ne­go narzę­dzia oraz zmu­sza­nia do okre­ślo­ne­go zacho­wa­nia. Z uwa­gi na wiek dru­gie­go z nie­let­nich, czyn­no­ści z jego udzia­łem będzie naj­praw­do­po­dob­niej wyko­ny­wał sąd rodzinny.

Policjanci mając całość zgro­ma­dzo­nych doku­men­tów, prze­ka­za­li je już do sądu rodzin­ne­go i nieletnich.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.