14 lat i pełna patologia

Policjanci z refe­ra­tu nie­let­nich i pato­lo­gii naj­pierw przy­ję­li zawia­do­mie­nie od mat­ki nasto­lat­ki, a potem dokład­nie spraw­dzi­li wska­za­ne przez pokrzyw­dzo­ną oko­licz­no­ści i zatrzy­ma­li nie­let­nią. Zgromadzony przez funk­cjo­na­riu­szy obszer­ny mate­riał dowo­do­wy dał pod­sta­wy do przed­sta­wie­nia 14-lat­ce 19 zarzu­tów. Teraz spra­wą kra­dzie­ży z wła­ma­niem kra­dzie­ży, roz­bo­ju, przy­własz­cze­nia i uszko­dze­nia cia­ła zaj­mie się sąd rodzin­ny i nieletnich

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Do poli­cjan­tów zaj­mu­ją­cych się prze­stęp­czo­ścią nie­let­nich zgło­si­ła się mat­ka 14-lat­ki. Poinformowała funk­cjo­na­riu­szy o trud­nej sytu­acji doty­czą­cej jej cór­ki. Z rela­cji kobie­ty wyni­ka­ło, że nasto­lat­ka od bli­sko roku dopusz­cza się regu­lar­nie prze­stępstw na szko­dę jej i jej dru­giej cór­ki. Najczęściej były to kra­dzie­że z wła­ma­niem, któ­rych doko­ny­wa­ła na tere­nie domu z zamknię­tych pomiesz­czeń oraz kra­dzie­że. Suma strat się­gnę­ła już kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy zło­tych. Łupem cór­ki padły mię­dzy inny­mi, pie­nią­dze, biżu­te­ria, odzież, kosme­ty­ki. Zdarzyło się też że doszło do roz­bo­ju na sio­strze dziew­czy­ny, któ­rą ude­rzy­ła, prze­wró­ci­ła na zie­mię, wyrwa­ła jej kępę wło­sów i ukra­dła tele­fon. Podniosła rów­nież rękę na mat­kę. 14-lat­ka przy­własz­czy­ła też legi­ty­ma­cję innej nastolatki.

Kiedy poli­cjan­ci prze­pro­wa­dzi­li wszyst­kie usta­le­nia i spraw­dze­nia, prze­słu­cha­li odpo­wied­nie oso­by oka­za­ło się, że od sierp­nia ubie­głe­go roku do chwi­li obec­nej 14-laka naj­praw­do­po­dob­niej popeł­ni­ła 19 przestępstw.

Funkcjonariusze zatrzy­ma­li nie­let­nią i na posta­wie zgro­ma­dzo­ne­go mate­ria­łu dowo­do­we­go przed­sta­wi­li jej 14 zarzu­tów kra­dzie­ży z wła­ma­niem, 2 kra­dzie­ży, roz­bo­ju, przy­własz­cze­nia i uszko­dze­nia cia­ła matki.

Teraz spra­wa tra­fi do sądu rodzin­ne­go i nieletnich.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.