14-latka zaginęła na Woodstocku. Trop prowadzi do Warszawy

Amelia Świerkows­ka zag­inęła już 3 sierp­nia. Wtedy to powiedzi­ała rodz­i­com, że idzie się prze­jść i już nie wró­ciła. Trop prowadzi jed­nak do Warsza­wy.

Fot. Face­book / ITAKA

 

Nieod­powied­nie zachowanie dziew­czyny doprowadz­iło do umieszczenia jej w ośrod­ku w Pod­cierniu. Uciekała z domu, nie chodz­iła do szkoły i nie chci­ała współpra­cow­ać z kura­torem.

Na Wood­stocku Amelia prze­by­wała na prze­pustce wraz z rodzi­ca­mi. Zaginię­cie nastąpiło 3 sierp­nia. Trzy dni później złożono zaw­iadomie­nie, ponieważ nas­to­lat­ka nie staw­iła się do ośrod­ka.

Rozłożyliśmy się na polu namiotowym, po czym zaczęliśmy chodz­ić po różnych kon­cer­tach. Amelia powiedzi­ała nam w pewnym momen­cie, że idzie się na jeden prze­jść” — powiedzi­ała mat­ka w roz­mowie z Dzi­en­nikiem Zachod­nim.

Nie­ofic­jal­ny trop prowadzi do Warsza­wy. Mat­ka Amelii podała, że nas­to­lat­ka zapisała się do jed­nej ze stołecznych grup na pop­u­larnym por­talu społecznoś­ciowym i szukała tam pra­cy, jako nia­nia. Napisała, że ma 19 lat.

Pomo­cy w poszuki­wa­ni­ach udziela policji zarówno Fun­dac­ja ITAKA, która rozesłała do wszys­t­kich mediów wiz­erunek, jak i WOŚP. Na pro­filu Przys­tanku Wood­stock pojaw­ił się apel do wszys­t­kich możli­wych świad­ków, by w razie zobaczenia nas­to­lat­ki, zgłasza­li się do Fun­dacji ITAKA.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.