Masa Krytyczna jednak pojedzie!

Masa krytyczna

Niedawno wszyst­kie media publi­ko­wa­ły infor­ma­cje o odwo­ła­niu Masy Krytycznej. Dzisiaj dosta­li­śmy infor­ma­cje z IPN, będą­ce­go współ­or­ga­ni­za­to­rem impre­zy, że odbę­dzie się ona, a infor­ma­cja o jej odwo­ła­niu poda­na była przedwcześnie.

Dlatego w nie­dzie­lę, 1 mar­ca, o godzi­nie 11:00 z Placu Zamkowego w Warszawie, już po raz trze­ci, wyru­szy rowe­ro­wa „Masa Krytyczna” pamię­ci Żołnierzy Wyklętych. IPN zapra­sza do wspól­ne­go prze­jaz­du pod Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego na war­szaw­skim Służewie. 18 kilo­me­tro­wa tra­sa, obej­mo­wać będzie miej­sca zwią­za­ne z tra­gicz­ną histo­rią boha­te­rów powo­jen­ne­go pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go. Wydarzenie to, któ­re­go współ­or­ga­ni­za­to­rem jest Biuro Edukacji Publicznej IPN, będzie czę­ścią obcho­dów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Przed wyru­sze­niem, kil­ka słów do uczest­ni­ków, skie­ru­je dr hab. Krzysztof Szwagrzyk. Po krót­kim przy­wi­ta­niu, rowe­rzy­ści prze­ja­dą obok miejsc zwią­za­nych z histo­rią boha­te­rów świę­ta 1 mar­ca. Podczas prze­jaz­du emi­to­wa­ne będą utwo­ry muzycz­ne z albu­mu „Panny Wyklęte”. Ponadto na mecie rowe­rzy­ści będą mogli roz­grzać się gorą­cą her­ba­tą i gro­chów­ką, któ­re poda­wa­ne będą pro­sto z kuch­ni polo­wej. Każdemu z uczest­ni­ków wrę­czo­ne zosta­ną oko­licz­no­ścio­we upo­min­ki.
Zakończenie prze­jaz­du połą­czo­ne będzie z uro­czy­sto­ścia­mi orga­ni­zo­wa­ny­mi przez Ogólnopolski Społeczny Komitet Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych oraz Urząd Dzielnicy Ursynów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.