35 przypadków świńskiej grypy w Warszawie!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie opu­bli­ko­wa­ła komu­ni­kat nr 6 z godz. 9:30 w spra­wie przy­pad­ków gry­py A/H1N1 na tere­nie m.st. Warszawy. Okazuje się, że zara­zi­ło się nią już 35 osób.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

KOMUNIKAT

w spra­wie zacho­ro­wań na gry­pę A/H1N1

na dzień 22.02.2016r. godz. 9.30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, ul. Kochanowskiego 21 informuje,
że od dnia 01.01.2016r. do dnia 22.02.2016r. na tere­nie m.st. Warszawy zdia­gno­zo­wa­no i zarejestrowano
35 przy­pad­ków zaka­że­nia wiru­sem gry­py A/H1N1.

Grupę tę sta­no­wią dzie­ci w wie­ku od 8 m-ca do 7-go roku życia, oraz 24 oso­by doro­słe w wieku
od 32 do 83 lat. Zgłoszenia zacho­ro­wań napły­nę­ły z pię­ciu war­szaw­skich szpitali.

Wszystkie zgło­sze­nia zacho­ro­wa­nia potwier­dzo­ne są dodat­nim wyni­kiem labo­ra­to­ryj­nym prze­sła­nym przez labo­ra­to­rium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie lub przez labo­ra­to­rium szpi­ta­la, w któ­rym doszło do roz­po­zna­nia choroby.

Czternaście osób doro­słych jest hospi­ta­li­zo­wa­nych, zgo­nów z powo­du gry­py A/H1N1 jako bez­po­śred­niej przy­czy­ny śmier­ci nie odnotowano.

Lp.

Data zgło­sze­nia do PSSE

Płeć

Wiek

Dzielnica Warszawa

1

19.01.2016r.

K

1 rok

Mokotów

2

09.02.2016r.

M

4 lata

Wola

3

09.02.2016r.

K

2 lata

Wola

4

11.02.2016r.

M

7 lat

Ochota

5

11.02.2016r.

M

2 lata

Wilanów

6

16.02.2016r.

M

2 lata

Ochota

7

16.02.2016r.

K

3 lata

Mokotów

8

16.02.2016r.

K

8 mie­się­cy

Ursynów

9

16.02.2016r.

M

2 lata

Bielany

10

16.02.2016r.

M

1 rok

Ochota

11

16.02.2016r.

M

51 lat

Targówek

12

17.02.2016r.

K

42 lata

Ochota

13

17.02.2016r.

M

66 lat

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

14

17.02.2016r.

M

62 lata

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

15

19.02.2016r.

K

2 lata

Brak danych – bada­nie prywatne

16

19.02.2016r.

K

33 lata

Brak danych – bada­nie prywatne

17

19.02.2016r.

K

63 lata

Włochy

18

19.02.2016r.

M

50 lat

Białołęka

19

19.02.2016r.

M

57 lat

Białołęka

20

19.02.2016r.

M

33 lata

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

21

19.02.2016r.

M

83 lata

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

22

19.02.2016r.

M

43 lata

Praga – Północ

23

20.02.2016r.

M

75 lat

Targówek

24

20.02.2016r.

M

73 lata

Targówek

25

20.02.2016r.

M

66 lat

Targówek

26

20.02.2016r.

M

57 lat

Targówek

27

20.02.2016r.

M

58 lat

Targówek

28

20.02.2016r.

M

71 lat

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

29

20.02.2016r.

M

52 lata

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

30

20.02.2016r.

M

37 lat

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

31

20.02.2016r.

M

33 lata

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

32

20.02.2016r.

M

32 lata

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

33

20.02.2016r.

M

48 lat

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

34

20.02.2016r.

K

74 lata

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

35

20.02.2016r.

M

34 lata

Osoba zamiesz­ku­ją­ca poza m.st. Warszawa

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.