45-letni obywatel Wietnamu handlował ludźmi

Mł. asp. Jarosław Lesiak – dziel­ni­co­wy z komi­sa­ria­tu poli­cji w Lesznowoli został wyróż­nio­ny przez dowódz­two Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za zaan­ga­żo­wa­nie i dosko­na­łą wie­dzę ope­ra­cyj­ną, dzię­ki któ­rej moż­li­we było zatrzy­ma­nie 45- let­nie­go oby­wa­te­la Wietnamu – orga­ni­za­to­ra tzw. „han­dlu ludźmi”.

Fot. KSP

Dzielnicowy z komi­sa­ria­tu w Lesznowoli, któ­ry już od kil­ku lat peł­ni służ­bę na tere­nie zamiesz­ka­łym przez znacz­ną liczę osób pocho­dzą­cych z Azji połu­dnio­wo – wschod­niej, cie­szy się zaufa­niem miesz­kań­ców, posia­da zna­ko­mi­tą wie­dzę doty­czą­cą swo­je­go rejo­nu oraz zawo­do­wą czujność.

Ma rów­nież bar­dzo dobre kon­tak­ty z miesz­kań­ca­mi, któ­re jak się oka­za­ło, mia­ły zna­czą­cy wpływ na pro­wa­dzo­ne przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej postę­po­wa­nie w spra­wie nie­le­gal­ne­go prze­kra­cza­nia pol­skiej gra­ni­cy przez znacz­ne gru­py osób pocho­dze­nia azja­tyc­kie­go, a następ­nie ich dal­sze­go „prze­rzu­tu” do kra­jów Europy Zachodniej.

Podziękowanie dla mł. asp. Jarosława Lesiaka prze­sła­ne przez Zastępcę Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk Tomasza Zybińskiego na ręce Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Rafała Kubickiego świad­czą o pro­fe­sjo­na­li­zmie funk­cjo­na­riu­sza, dzię­ki któ­re­mu moż­li­we było zatrzy­ma­nie i posta­wie­nie zarzu­tów 45-let­nie­mu oby­wa­te­lo­wi Wietnamu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.