500+: na Targówku zabrakło pieniędzy na wypłaty?

Tylko do poło­wy kwiet­nia wnio­ski o wypła­tę świad­cze­nia z pro­gra­mu 500+ zło­ży­ło 40 tys. rodzin. Cześć z nich już dosta­ła pierw­sze pie­nią­dze. Jak infor­mu­je tutargowek.pl na Targówku… zabra­kło środ­ków na wypłaty.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

„W urzę­dzie poin­for­mo­wa­no nas, że dziel­ni­ca zamó­wi­ła za mało pie­nię­dzy na wypła­ty i musi dostać ich wię­cej. Urzędniczki twier­dzą, że wyrów­na­nie ma przyjść na począt­ku czerw­ca” – pisze czy­tel­nicz­ka por­ta­lu i doda­je, że ma trój­kę dzie­ci, a środ­ki dosta­ła tyl­ko za pierw­szy miesiąc.

Rafał Lasota, rzecz­nik dziel­ni­cy nie potwier­dza tej informacji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.