Policja zatrzymała trzech nieletnich dewastatorów

Trzech 16-lat­ków, doko­na­ło znisz­cze­nia budyn­ku pocze­kal­ni oraz wypo­sa­że­nia pero­nu sta­cji PKP. Wybili szy­by, poła­ma­li ław­ki pocze­kal­ni oraz zbi­li tabli­cę elek­tro­nicz­ną powo­du­jąc łącz­ne star­ty w kwo­cie ponad 21 tys. złotych.

Fot. poli­cja

29 kwiet­nia br. kil­ka minut przed pół­no­cą poli­cjan­ci pre­wen­cji patro­lu­jąc rejon służ­bo­wy w oko­li­cy sta­cji PKP Kobyłka Ossów usły­sze­li odgło­sy tłu­czo­ne­go szkła. Gdy tyl­ko zna­leź­li się w bli­skiej odle­gło­ści od pero­nu zauwa­ży­li dwie oso­by, któ­re rzu­ca­ły tłucz­niem kole­jo­wym w okna pocze­kal­ni. Na widok radio­wo­zu oso­by te szyb­ko odda­li­ły się z miej­sca zda­rze­nia. Policjanci stwier­dzi­li, że zosta­ły uszko­dzo­ne, wybi­te szy­by w budyn­ku pocze­kal­ni, oraz dwie tabli­ce informacyjne.

Już następ­ne­go dnia przed­sta­wi­cie­le PKP zgło­si­li zawia­do­mie­nie o uszko­dze­nia mie­nia, gdzie war­tość strat zosta­ła osza­co­wa­na na kwo­tę ponad 21 tys. zło­tych. Policjanci rów­nie szyb­ko zaję­li się spra­wą, usta­li­li i wyty­po­wa­li oso­by podej­rze­wa­ne o doko­na­nie tego czy­nu. Kilka dni temu na tere­nie jed­nej ze szkół funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li dwóch 16-lat­ków, na tere­nie mia­sta kolej­ne­go 16-lat­ka. Cała trój­ka zosta­ła dopro­wa­dzo­na do jed­nost­ki Policji i prze­słu­cha­na w cha­rak­te­rze nie­let­nich spraw­ców czy­nu zabro­nio­ne­go, wybi­cia szyb, poła­ma­nia ławek pocze­kal­ni oraz zbi­cie tabli­cy elek­tro­nicz­nej powo­du­jąc łącz­ne star­ty w kwo­cie ponad 21 tys. złotych.

Policjanci skie­ro­wa­li rów­nież do sądu rejo­no­we­go w Wołominie – wydzia­łu rodzin­ne­go i nie­let­nich wnio­sek o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia wobec nie­let­nich. Przedstawiciele PKP zapo­wie­dzie­li rów­nież zło­że­nie wnio­sku o zwrot kosz­tów ponie­sio­nych w związ­ku z napra­wą uszko­dzo­nych przed­mio­tów i budyn­ku poczekalni.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.