7 mężczyzn pobiło go brutalnie w autobusie. „Bili i kopali po całym ciele. Pobicie na tle narodowościowym”

Policjanci z Woli usta­li­li i zatrzy­ma­li sied­miu osób podej­rza­nych o pobi­cie oby­wa­te­la Mali. Do zda­rze­nia doszło w auto­bu­sie, gdzie gru­pa osób zaata­ko­wa­ła pokrzyw­dzo­ne­go, bijąc go po całym cie­le w wyni­ku cze­go odniósł on ogól­ne obra­że­nia cia­ła. Sprawcy pod­czas zda­rze­nia publicz­nie wyzy­wa­li pokrzyw­dzo­ne­go z uwa­gi na jego przy­na­leż­ność narodowościową.

Kajdanki. Fot. BortN66 / Shutterstock

Około godzi­ny 17 poli­cjan­ci z wol­skiej patro­lów­ki otrzy­ma­li zgło­sze­nie o tym, że w auto­bu­sie linii 109 doszło do pobi­cia oby­wa­te­la Mali. Na miej­scu funk­cjo­na­riu­sze usta­li­li, że pokrzyw­dzo­ny pró­bo­wał wejść do auto­bu­su. Tam znaj­do­wa­ła się gru­pa osób, któ­ra na jego widok zare­ago­wa­ła agre­syw­nie, wyzy­wa­jąc go publicz­nie z uwa­gi na jego przy­na­leż­ność naro­do­wo­ścio­wą w obec­no­ści innych pasa­że­rów. Sprawcy wypchnę­li pokrzyw­dzo­ne­go z auto­bu­su, a następ­nie bili go i kopa­li po całym cie­le. Wezwana karet­ka pogo­to­wia zabra­ła pokrzyw­dzo­ne­go do szpi­ta­la, spraw­cy uciekli.

Policjanci nie­zwłocz­nie zaję­li się spra­wą i roz­po­czę­li śledz­two. Technik kry­mi­na­li­sty­ki prze­pro­wa­dził oglę­dzi­ny, śled­czy zabez­pie­czy­li nagra­nia z moni­to­rin­gu, usta­li­li i prze­słu­cha­li świad­ków zda­rze­nia, spo­rzą­dzi­li przy udzia­le bie­głe­go z zakre­su badań antro­po­sko­pij­nych por­tret pamię­cio­wy jed­ne­go z nich oraz roz­po­czę­li usta­le­nie gru­py osób odpo­wie­dzial­nych za ten czyn. Dzięki sku­tecz­no­ści i pro­fe­sjo­na­li­zmo­wi śled­czych pierw­szy z podej­rza­nych męż­czyzn 20-let­ni Cezary K. wpadł już po kil­ku dniach od zda­rze­nia. Niedługo po nim kolej­ne oso­by zosta­ły wyty­po­wa­ne i zatrzy­ma­ne – 17-let­ni Patryk G., 21-let­ni Paweł Ł., 32-let­ni Sebastian K., 24-let­ni Mariusz O., 19-let­ni Marcin G. i 23-let­ni Michał M.

Policjanci wraz ze zgro­ma­dzo­nym mate­ria­łem dowo­do­wym prze­ka­za­li podej­rza­nych do pro­ku­ra­tu­ry. Mężczyźni usły­sze­li zarzut doty­czą­cy pobi­cia na tle naro­do­wo­ścio­wym o cha­rak­te­rze chu­li­gań­skim. Decyzją sądu cała sió­dem­ka zosta­ła tym­cza­so­wo aresz­to­wa­na na okres 3 miesięcy.

Przestępstwo na tle dys­kry­mi­na­cji zagro­żo­ne jest karą do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.