Aktywiści LGBT brutalnie popychani przez ochronę „Marszu Wolności” [WIDEO]

Na „Marszu Wolności” doszło do incy­den­tu z akty­wi­sta­mi LGBT. Jak twier­dzą zosta­li bru­tal­nie potrak­to­wa­ni przez ochro­nę, cho­ciaż chcie­li tyl­ko poka­zać swo­je trans­pa­ren­ty lide­rom Platformy.

„Na sobot­nim mar­szu chcie­li­śmy poka­zać nasz baner lide­rom Platforma Obywatelska i zapy­tać się, co zamie­rza­ją zro­bić dla rów­nych praw osób LGBT+ w Polsce. Wśród uczest­ni­ku mar­szu spo­tka­li­śmy się z pozy­tyw­ny­mi reak­cja­mi, nie­ste­ty lide­rzy PO byli poza naszym zasię­giem. Jak dłu­go jesz­cze PO będzie igno­ro­wać głos spo­łecz­no­ści LGBT+ w Polsce” – pyta­ją akty­wi­ści i publi­ku­ją nagranie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.