Alarm bombowy w Pałacu Prezydenckim! Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zablokowane

Nasza Czytelniczka dono­si, że wjazd na Nowy Świat jest zablo­ko­wa­ny przez poli­cję i straż pożar­ną. Straż pożar­na potwier­dza i doda­je, że jest podej­rze­nie ładun­ku wybu­cho­we­go pod Pałacem Prezydenckim.

Fot. Marcin Białek / Wikipedia

Fot. Marcin Białek / Wikipedia

Jak uda­ło nam się dowie­dzieć ewa­ku­acja nie jest zarzą­dzo­na. Na miej­scu jest poli­cja, straż pożar­na oraz ofi­ce­ro­wie BOR, któ­rzy koor­dy­nu­ją akcją. Jeżeli uda nam się cze­goś dowie­dzieć, nie­zwłocz­nie zak­tu­ali­zu­je­my artykuł.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.