Aplikacja „Zanieczyszczenie powietrza” przestała działać

[AKTUALIZACJA] Aplikacja zosta­ła zak­tu­ali­zo­wa­na do nowej wer­sji. Teraz wszyst­ko powin­no dzia­łać poprawnie.

Aplikacja „Zanieczyszczenie powie­trza” prze­sta­ła dzia­łać, a kon­kret­nie pobie­rać dane z WIOŚ i GIOŚ. Dzieje się tak dla­te­go, że ser­we­ry inspek­to­ra­tów nie są dostępne.

Fot. Aplikacja Zanieczyszczenie powietrza

„Nie dzia­ła­ją nie­któ­re ser­we­ry Wojewódzkich i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Gdy ser­wer nie jest dostęp­ny nie jeste­śmy w sta­nie pobrać danych, choć bar­dzo byśmy chcie­li. Stąd mogą poja­wić się cza­so­we błę­dy w odświe­ża­niu. Problem zgło­si­li­śmy. Próbujemy zro­bić jakieś obej­ście. Z tego co się orien­tu­je­my oce­ny 1 w Google Play sytu­acji nie roz­wią­żą” – tłu­ma­czą auto­rzy aplikacji.

Niektórzy użyt­kow­ni­cy snu­ją teo­rie spi­sko­we i twier­dzą, że jakoś powie­trza nadal jest tra­gicz­na, ale inspek­to­ra­ty nie chcą siać pani­ki. Prawda jest jed­nak taka, że wraz z powro­tem wia­tru, zanie­czysz­cze­nie powie­trza jest już dużo mniej­sze. Prognozuje się, że tej nocy wskaź­ni­ki wró­cą do nor­mal­nej ska­li i poziom zanie­czysz­cze­nia nie będzie już przekroczony.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.