Arabskie Centrum Multikulturowego Dialogu w Warszawie! 3 budynki i 40-piętrowa wieża wyższa od Narodowego

Warszawa w Pigułce dowie­dzia­ła się ze źró­deł zbli­żo­nych do Urzędu Miasta, że na Pradze Południe, naprze­ciw­ko Teatru Powszechnego powsta­nie kom­pleks o nazwie Arabskie Centrum Multikulturowego Dialogu.

Fot. Źródła Warszawy w Pigułce

Fot. Źródła Warszawy w Pigułce

Ma to być kom­pleks obej­mu­ją­cy trzy budyn­ki i 40-pię­tro­wą wie­że, któ­ra będzie dwa razy wyż­sza od Stadionu Narodowego. Na dole znaj­dą się Biblioteka, Muzeum Nauki i Muzeum Sztuki. W wie­ży nato­miast będzie obser­wa­to­rium astro­no­micz­ne, taras wido­ko­wy, hotel i biura.

Całość ma znaj­do­wać się naprze­ciw­ko Teatru Powszechnego, pomię­dzy uli­ca­mi Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej, na grun­cie nale­żą­cym do Urzędu Miasta. Inwestor przy­go­to­wał też wizu­ali­za­cje i szcze­gó­ło­wy plan skła­da­ją­cy się z wido­ku archi­tek­to­nicz­ne­go i wymia­rów. Inwestor ma pocho­dzić z Arabii Saudyjskiej.

O komen­tarz do pla­no­wa­nej inwe­sty­cji popro­si­li­śmy Radnego Dzielnicy Praga Południe Pana Marka Borkowskiego (PiS), na któ­rej tere­nie mia­ło by powstać Arabskie Centrum Dialogu Międzykulturowego:

„O całej spra­wie dowie­dzia­łem się wła­śnie od redak­cji Warszawa w Pigułce. Cóż, myślę, że nie będę odosob­nio­ny w oba­wach, z któ­ry­mi wią­że się ta kon­tro­wer­syj­na inwe­sty­cja. Była by to już kolej­na po mecze­cie i ośrod­ku kul­tu­ry muzuł­mań­skiej, któ­ry powstał na Ochocie budow­la w Warszawie o cha­rak­te­rze kul­tu­ro­wo-reli­gij­nym, bo z pew­no­ścią zna­lazł by się tam rów­nież meczet reali­zo­wa­na za pie­nią­dze kra­jów z Zatoki Perskiej. Ich aktyw­ność budzi oba­wy, w wie­lu kra­jach zachod­nich z uwa­gi na auto­ry­tar­ny cha­rak­ter rzą­dów w tych kra­jach, a tak­że wspie­ra­nie naj­bar­dziej skraj­nych rodza­jów isla­mu jak waha­bi­tyzm. Zresztą sama ska­la tych budyn­ków, jest ogrom­na i przy­tło­czy­ła by całą oko­li­cę, a w szcze­gól­no­ści wie­ża, któ­ra mia­ła by być wyż­sza od Stadionu Narodowego. Mam nadzie­ję, że nie doj­dzie do tej kon­tro­wer­syj­nej budowli.”

[AKTUALIZACJA] Na nasze pyta­nie odno­śnie inwe­sty­cji odpo­wie­dział Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz. Wiceprezydent mówi, że był pomysł zgło­szo­ny przez inwe­sto­ra z Arabii Saudyjskiej. Ten chciał jed­nak, by mia­sto prze­ka­za­ło mu grunt pod budo­wę… nie­od­płat­nie. Jacek Wojciechowicz mówi, że obec­nie mia­sto nie roz­wa­ża podob­nej inwe­sty­cji i nie bie­rze jej pod uwagę.

Fot. Źródła Warszawy w Pigułce

Fot. Źródła Warszawy w Pigułce

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.