Audyt ratusza w sprawie reprywatyzacji. “Grupa przestępcza”

W ratuszu zakończył się wewnętrzny audyt doty­czą­cy postępowań repry­watyza­cyjnych prowad­zonych w lat­ach 1990–2016. Niek­tórych byłych urzęd­ników ratusza prezy­dent nazwała “grupą przestępczą”.

Fot. Pix­abay

 

Przeprowadzil­iśmy audyt postępowań repry­watyza­cyjnych prowad­zonych na przestrzeni ostat­nich 26 lat. To pier­wsze tego rodza­ju przekro­jowe badanie, nikt wcześniej takiego nie zro­bił. Wnios­ki z badanych spraw poz­woliły nam sfor­mułować rekomen­dac­je, które sukcesy­wnie wprowadza­my — mówi Han­na Gronkiewicz-Waltz, Prezy­dent m.st. Warsza­wy. — Jestem pew­na, że wnios­ki zawarte w spra­woz­da­niu z real­iza­cji audy­tu mogą okazać się pomoc­ne również komisji wery­fika­cyjnej. Więc, choć pan prze­wod­niczą­cy Jaki o to nie prosił, prześlę ten mate­ri­ał komisji – doda­je.

Audyt, którego celem było zbadanie zgod­noś­ci prowad­zonych postępowań w zakre­sie wypłaty odszkodowań oraz wydawanych decyzji zwro­towych z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa i wewnętrzny­mi reg­u­lac­ja­mi rozpoczął się 12 wrześ­nia 2016 r. Pro­fesjon­al­ni audy­torzy przeanal­i­zowali pro­cesy repry­watyza­cyjne z ostat­nich 26 lat sprawdza­jąc m.in. struk­turę orga­ni­za­cyjną, wewnętrzne reg­u­lac­je doty­czą­cych badanych obszarów, przepływ infor­ma­cji i komu­nikacji, zarządzanie ryzykiem i doku­men­tację doty­czącą badanych obszarów.

Raport z postępowa­nia audy­towego został przed­staw­iony 9 październi­ka. Pod­czas postępowa­nia prze­badano repry­watyza­cję 175 nieru­chomoś­ci na tere­nie dawnej Gminy Cen­trum i obec­nej dziel­ni­cy Śród­mieś­cie. Badanie poz­woliło szczegółowo określić obszary ryzy­ka w zakre­sie postępowań repry­watyza­cyjnych oraz – co najważniejsze – sfor­mułować rekomen­dac­je dla dzisiejszego Biu­ra Spraw Dekre­towych Urzę­du m.st. Warsza­wy. Rekomen­dac­je doty­czą w szczegól­noś­ci zalece­nia, aby:

1. Kon­tyn­uować dzi­ała­nia w kierunku przyję­cia spójnych rozwiązań sys­te­mowych w formie powszech­nie obow­iązu­ją­cych aktów nor­maty­wnych, kom­plek­sowo reg­u­lu­ją­cych obszar repry­watyza­cji nieru­chomoś­ci, w szczegól­noś­ci nieru­chomoś­ci warsza­ws­kich.

2. Wypra­cow­ać jed­no­lite zasady dzi­ała­nia, w tym infor­mowa­nia właś­ci­wego zastępcę Prezy­den­ta m.st. Warsza­wy nad­zoru­jącego sprawy dekre­towe, o postępowa­ni­ach z udzi­ałem kura­torów spad­ków nieob­ję­tych po dawnych właś­ci­cielach nieru­chomoś­ci, których m.st. Warsza­wa mogło być potenc­jal­nym spad­ko­bier­cą.

3. Na bieżą­co infor­mować właś­ci­wego zastępcę Prezy­den­ta m.st. Warsza­wy nad­zoru­jącego sprawy dekre­towe o istot­nych wąt­pli­woś­ci­ach wynika­ją­cych na etapie prowad­zonych postępowań związanych z roz­pa­try­waniem wniosków o odd­anie grun­tów w użytkowanie wieczyste, w tym niez­god­noś­ci doku­men­tacji, bądź pode­jrzenia, co do jej legal­noś­ci, a także wykaza­nia następst­wa prawnego, o ile przekracza to możli­woś­ci decyzyjne Biu­ra Spraw Dekre­towych Urzę­du m.st. Warsza­wy.

4. Usprawnić przepływ infor­ma­cji w pro­ce­sie oraz opra­cow­ać pro­ce­dury zapew­ni­a­jące w więk­szym stop­niu mech­a­nizmy kon­trolne w zakre­sie:

- rzetel­noś­ci wery­fikacji zgro­mad­zonego mate­ri­ału dowodowego,

- wery­fikacji składanych pełnomoc­nictw pod kątem ich aktu­al­noś­ci,

- dostępu osób trze­ci­ch do akt postępowań,

- zgłasza­nia przełożonym ziden­ty­fikowanych doku­men­tów budzą­cych wąt­pli­woś­ci lub mogą­cych świad­czyć o naduży­wa­niu prawa,

- składa­nia przez pra­cown­ików oświad­czeń o bezstron­noś­ci,

- infor­mowa­nia wnioskodawców/stron o przy­czy­nach przedłuża­jącego się postępowa­nia

5. Pod­jąć dzi­ała­nia w kierunku zak­tu­al­i­zowa­nia prowad­zonych rejestrów, które jed­noz­nacznie wskazy­wały­by ilość wydanych decyzji w prowad­zonych postępowa­ni­ach, ilość spraw w toku, ilość złożonych zaw­iadomień w podziale na zaw­iadomienia składane przez Urząd m.st. Warsza­wy lub jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne oraz w podziale na pod­mio­ty zewnętrzne, iden­ty­fiku­jące sprawy w toku, w tym skierowane do SKO lub do innych organów celem pozyska­nia infor­ma­cji niezbęd­nych do wyda­nia decyzji, np. Min­is­terst­wo Finan­sów. Bieżą­co mon­i­torować aktu­al­iza­cję prowad­zonych rejestrów.

W wyniku rekomen­dacji w Biurze Spraw Dekre­towych wprowad­zono uszczegółowione pro­ce­dury, w których kładzie się szczegól­ny nacisk m.in. na:

- konieczność pozyski­wa­nia mate­ri­ału dowodowego ze wszel­kich możli­wych źródeł i bard­zo wnikli­wej anal­izy tych doku­men­tów w obu rodza­jach postępowań;

- obow­iązek ustal­e­nia, w szczegól­noś­ci w razie wąt­pli­woś­ci, czy doku­men­ty składane przez strony rzeczy­wiś­cie ist­nieją i ustal­e­nia u źródła (np. w sądzie, u notar­iusza), czy treść przedłożonego doku­men­tu odpowia­da ory­gi­nałowi;

- obow­iązek szczegółowego bada­nia wszys­t­kich przesłanek koniecznych do wyda­nia decyzji (w tym kwestii ind­em­niza­cji, kwestii spad­kowych);

- zasadę infor­mowa­nia przełożonego o wąt­pli­woś­ci­ach oraz infor­mowa­nia proku­ra­to­ra, w przy­pad­kach, gdy w oce­nie organu udzi­ał proku­ra­to­ra w spraw­ie jest konieczny (np. ist­nieją wąt­pli­woś­ci co do ważnoś­ci umów, ist­nieje dom­nie­ma­nia naruszenia prawa, organ z uwa­gi na wyłącze­nie możli­woś­ci uzyska­nia infor­ma­cji, z uwa­gi np. na tajem­nice prawnie chro­nione nie jest wład­ny uzyskać koniecznych infor­ma­cji).

Wydane decyz­je repry­watyza­cyjne

Pon­ad rok temu weszła w życie „mała ustawa repry­watyza­cyj­na” (17 wrześ­nia 2016 r.). Nowe przepisy poz­woliły mias­tu na wydawanie decyzji odmownych i zakończe­nie postępowań doty­czą­cych „śpi­ochów”, czyli nieru­chomoś­ci, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wniosko­daw­cy zaprzestali dal­szych dzi­ałań zmierza­ją­cych do ich odzyska­nia.

Do październi­ka br. w Biurze Spraw Dekre­towych wydano 106 decyzji, w tym 77 odmownych (41 na pod­staw­ie „małej ustawy”, 22 na innych pod­stawach, a kole­jnych 14 doty­czyło odmowy wypłaty odszkodowa­nia) i 21 pozy­ty­wnych (7 decyzji zwro­towych i 14 przyz­na­ją­cych odszkodowa­nia). Opub­likowano też ogłoszenia doty­czące 137 „śpi­ochów”. Spośród 63 nieru­chomoś­ci roszczenia zgłos­zono do 18. Dla 45 nieru­chomoś­ci wol­nych od roszczeń rozpoczęła się pro­ce­du­ra, która doprowadzi do wpisa­nia mias­ta jako właś­ci­ciela w księ­gach wieczystych.

Zaw­iadomienia do proku­ratu­ry

W lat­ach 2016–2017 mias­to złożyło 53 zaw­iadomienia do proku­ratu­ry o możli­woś­ci popełnienia przestępst­wa w sprawach dekre­towych – z czego 38 biu­ra urzę­du (Biuro Spraw Dekre­towych – 3, Biuro Prawne – 21, Biuro Audy­tu Wewnętrznego – 10 i Biuro Kon­troli – 4) a kole­jnych 15 — dziel­nice i inne jed­nos­t­ki mias­ta.

Z tej licz­by proku­ratu­ra umorzyła sześć spraw a w pię­ciu przy­pad­kach odmówiła wszczę­cia śledzt­wa. Jako przy­czynę najczęś­ciej podawano:

- czynu nie popełniono albo brak jest danych dostate­cznie uza­sad­ni­a­ją­cych pode­jrze­nie jego popełnienia (art. 17 § 1 pkt. 1)

- czyn nie zaw­iera znamion czynu zabro­nionego albo ustawa stanowi, że spraw­ca nie popeł­nia przestępst­wa (art. 17 § 1 pkt. 2)

- nastąpiło przedawnie­nie kar­al­noś­ci, nieliczne przy­pad­ki (art. 17 § 1 pkt. 6).

W toczą­cych się aktu­al­nie postępowa­ni­ach karnych pełnomoc­ni­cy m.st. Warsza­wy przys­tępu­ją i akty­wnie reprezen­tu­ją interes m.st. Warsza­wy jako pokrzy­wd­zonego. Częstą sytu­acją jest odmowa przez proku­raturę dostępu do akt postępowań, co w znacznym stop­niu utrud­nia ich skuteczne dzi­ałanie w przed­miotowych sprawach. Na postanowienia o odmowie wszczę­cia śledztw oraz umorzenia postępowań składane są zażale­nia i odwoła­nia do sądów, w sytu­ac­jach gdy ist­nieją ku temu przesłan­ki wynika­jące z przepisów prawa.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.