Audyt ratusza w sprawie reprywatyzacji. „Grupa przestępcza”

W ratu­szu zakoń­czył się wewnętrz­ny audyt doty­czą­cy postę­po­wań repry­wa­ty­za­cyj­nych pro­wa­dzo­nych w latach 1990–2016. Niektórych byłych urzęd­ni­ków ratu­sza pre­zy­dent nazwa­ła „gru­pą przestępczą”.

Fot. Pixabay

Przeprowadziliśmy audyt postę­po­wań repry­wa­ty­za­cyj­nych pro­wa­dzo­nych na prze­strze­ni ostat­nich 26 lat. To pierw­sze tego rodza­ju prze­kro­jo­we bada­nie, nikt wcze­śniej takie­go nie zro­bił. Wnioski z bada­nych spraw pozwo­li­ły nam sfor­mu­ło­wać reko­men­da­cje, któ­re suk­ce­syw­nie wpro­wa­dza­my – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. – Jestem pew­na, że wnio­ski zawar­te w spra­woz­da­niu z reali­za­cji audy­tu mogą oka­zać się pomoc­ne rów­nież komi­sji wery­fi­ka­cyj­nej. Więc, choć pan prze­wod­ni­czą­cy Jaki o to nie pro­sił, prze­ślę ten mate­riał komi­sji – dodaje.

Audyt, któ­re­go celem było zba­da­nie zgod­no­ści pro­wa­dzo­nych postę­po­wań w zakre­sie wypła­ty odszko­do­wań oraz wyda­wa­nych decy­zji zwro­to­wych z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa i wewnętrz­ny­mi regu­la­cja­mi roz­po­czął się 12 wrze­śnia 2016 r. Profesjonalni audy­to­rzy prze­ana­li­zo­wa­li pro­ce­sy repry­wa­ty­za­cyj­ne z ostat­nich 26 lat spraw­dza­jąc m.in. struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną, wewnętrz­ne regu­la­cje doty­czą­cych bada­nych obsza­rów, prze­pływ infor­ma­cji i komu­ni­ka­cji, zarzą­dza­nie ryzy­kiem i doku­men­ta­cję doty­czą­cą bada­nych obszarów.

Raport z postę­po­wa­nia audy­to­we­go został przed­sta­wio­ny 9 paź­dzier­ni­ka. Podczas postę­po­wa­nia prze­ba­da­no repry­wa­ty­za­cję 175 nie­ru­cho­mo­ści na tere­nie daw­nej Gminy Centrum i obec­nej dziel­ni­cy Śródmieście. Badanie pozwo­li­ło szcze­gó­ło­wo okre­ślić obsza­ry ryzy­ka w zakre­sie postę­po­wań repry­wa­ty­za­cyj­nych oraz – co naj­waż­niej­sze – sfor­mu­ło­wać reko­men­da­cje dla dzi­siej­sze­go Biura Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy. Rekomendacje doty­czą w szcze­gól­no­ści zale­ce­nia, aby:

1. Kontynuować dzia­ła­nia w kie­run­ku przy­ję­cia spój­nych roz­wią­zań sys­te­mo­wych w for­mie powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych aktów nor­ma­tyw­nych, kom­plek­so­wo regu­lu­ją­cych obszar repry­wa­ty­za­cji nie­ru­cho­mo­ści, w szcze­gól­no­ści nie­ru­cho­mo­ści warszawskich.

2. Wypracować jed­no­li­te zasa­dy dzia­ła­nia, w tym infor­mo­wa­nia wła­ści­we­go zastęp­cę Prezydenta m.st. Warszawy nad­zo­ru­ją­ce­go spra­wy dekre­to­we, o postę­po­wa­niach z udzia­łem kura­to­rów spad­ków nie­ob­ję­tych po daw­nych wła­ści­cie­lach nie­ru­cho­mo­ści, któ­rych m.st. Warszawa mogło być poten­cjal­nym spadkobiercą.

3. Na bie­żą­co infor­mo­wać wła­ści­we­go zastęp­cę Prezydenta m.st. Warszawy nad­zo­ru­ją­ce­go spra­wy dekre­to­we o istot­nych wąt­pli­wo­ściach wyni­ka­ją­cych na eta­pie pro­wa­dzo­nych postę­po­wań zwią­za­nych z roz­pa­try­wa­niem wnio­sków o odda­nie grun­tów w użyt­ko­wa­nie wie­czy­ste, w tym nie­zgod­no­ści doku­men­ta­cji, bądź podej­rze­nia, co do jej legal­no­ści, a tak­że wyka­za­nia następ­stwa praw­ne­go, o ile prze­kra­cza to moż­li­wo­ści decy­zyj­ne Biura Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy.

4. Usprawnić prze­pływ infor­ma­cji w pro­ce­sie oraz opra­co­wać pro­ce­du­ry zapew­nia­ją­ce w więk­szym stop­niu mecha­ni­zmy kon­tro­l­ne w zakresie:

- rze­tel­no­ści wery­fi­ka­cji zgro­ma­dzo­ne­go mate­ria­łu dowodowego,

- wery­fi­ka­cji skła­da­nych peł­no­moc­nictw pod kątem ich aktualności,

- dostę­pu osób trze­cich do akt postępowań,

- zgła­sza­nia prze­ło­żo­nym ziden­ty­fi­ko­wa­nych doku­men­tów budzą­cych wąt­pli­wo­ści lub mogą­cych świad­czyć o nad­uży­wa­niu prawa,

- skła­da­nia przez pra­cow­ni­ków oświad­czeń o bezstronności,

- infor­mo­wa­nia wnioskodawców/stron o przy­czy­nach prze­dłu­ża­ją­ce­go się postępowania

5. Podjąć dzia­ła­nia w kie­run­ku zak­tu­ali­zo­wa­nia pro­wa­dzo­nych reje­strów, któ­re jed­no­znacz­nie wska­zy­wa­ły­by ilość wyda­nych decy­zji w pro­wa­dzo­nych postę­po­wa­niach, ilość spraw w toku, ilość zło­żo­nych zawia­do­mień w podzia­le na zawia­do­mie­nia skła­da­ne przez Urząd m.st. Warszawy lub jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne oraz w podzia­le na pod­mio­ty zewnętrz­ne, iden­ty­fi­ku­ją­ce spra­wy w toku, w tym skie­ro­wa­ne do SKO lub do innych orga­nów celem pozy­ska­nia infor­ma­cji nie­zbęd­nych do wyda­nia decy­zji, np. Ministerstwo Finansów. Bieżąco moni­to­ro­wać aktu­ali­za­cję pro­wa­dzo­nych rejestrów.

W wyni­ku reko­men­da­cji w Biurze Spraw Dekretowych wpro­wa­dzo­no uszcze­gó­ło­wio­ne pro­ce­du­ry, w któ­rych kła­dzie się szcze­gól­ny nacisk m.in. na:

- koniecz­ność pozy­ski­wa­nia mate­ria­łu dowo­do­we­go ze wszel­kich moż­li­wych źró­deł i bar­dzo wni­kli­wej ana­li­zy tych doku­men­tów w obu rodza­jach postępowań;

- obo­wią­zek usta­le­nia, w szcze­gól­no­ści w razie wąt­pli­wo­ści, czy doku­men­ty skła­da­ne przez stro­ny rze­czy­wi­ście ist­nie­ją i usta­le­nia u źró­dła (np. w sądzie, u nota­riu­sza), czy treść przed­ło­żo­ne­go doku­men­tu odpo­wia­da oryginałowi;

- obo­wią­zek szcze­gó­ło­we­go bada­nia wszyst­kich prze­sła­nek koniecz­nych do wyda­nia decy­zji (w tym kwe­stii indem­ni­za­cji, kwe­stii spadkowych);

- zasa­dę infor­mo­wa­nia prze­ło­żo­ne­go o wąt­pli­wo­ściach oraz infor­mo­wa­nia pro­ku­ra­to­ra, w przy­pad­kach, gdy w oce­nie orga­nu udział pro­ku­ra­to­ra w spra­wie jest koniecz­ny (np. ist­nie­ją wąt­pli­wo­ści co do waż­no­ści umów, ist­nie­je domnie­ma­nia naru­sze­nia pra­wa, organ z uwa­gi na wyłą­cze­nie moż­li­wo­ści uzy­ska­nia infor­ma­cji, z uwa­gi np. na tajem­ni­ce praw­nie chro­nio­ne nie jest wład­ny uzy­skać koniecz­nych informacji).

Wydane decy­zje reprywatyzacyjne

Ponad rok temu weszła w życie „mała usta­wa repry­wa­ty­za­cyj­na” (17 wrze­śnia 2016 r.). Nowe prze­pi­sy pozwo­li­ły mia­stu na wyda­wa­nie decy­zji odmow­nych i zakoń­cze­nie postę­po­wań doty­czą­cych „śpio­chów”, czy­li nie­ru­cho­mo­ści, co do któ­rych wie­le lat temu został zło­żo­ny wnio­sek, ale wnio­sko­daw­cy zaprze­sta­li dal­szych dzia­łań zmie­rza­ją­cych do ich odzyskania.

Do paź­dzier­ni­ka br. w Biurze Spraw Dekretowych wyda­no 106 decy­zji, w tym 77 odmow­nych (41 na pod­sta­wie „małej usta­wy”, 22 na innych pod­sta­wach, a kolej­nych 14 doty­czy­ło odmo­wy wypła­ty odszko­do­wa­nia) i 21 pozy­tyw­nych (7 decy­zji zwro­to­wych i 14 przy­zna­ją­cych odszko­do­wa­nia). Opublikowano też ogło­sze­nia doty­czą­ce 137 „śpio­chów”. Spośród 63 nie­ru­cho­mo­ści rosz­cze­nia zgło­szo­no do 18. Dla 45 nie­ru­cho­mo­ści wol­nych od rosz­czeń roz­po­czę­ła się pro­ce­du­ra, któ­ra dopro­wa­dzi do wpi­sa­nia mia­sta jako wła­ści­cie­la w księ­gach wieczystych.

Zawiadomienia do prokuratury

W latach 2016–2017 mia­sto zło­ży­ło 53 zawia­do­mie­nia do pro­ku­ra­tu­ry o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa w spra­wach dekre­to­wych – z cze­go 38 biu­ra urzę­du (Biuro Spraw Dekretowych – 3, Biuro Prawne – 21, Biuro Audytu Wewnętrznego – 10 i Biuro Kontroli – 4) a kolej­nych 15 – dziel­ni­ce i inne jed­nost­ki miasta.

Z tej licz­by pro­ku­ra­tu­ra umo­rzy­ła sześć spraw a w pię­ciu przy­pad­kach odmó­wi­ła wsz­czę­cia śledz­twa. Jako przy­czy­nę naj­czę­ściej podawano:

- czy­nu nie popeł­nio­no albo brak jest danych dosta­tecz­nie uza­sad­nia­ją­cych podej­rze­nie jego popeł­nie­nia (art. 17 § 1 pkt. 1)

- czyn nie zawie­ra zna­mion czy­nu zabro­nio­ne­go albo usta­wa sta­no­wi, że spraw­ca nie popeł­nia prze­stęp­stwa (art. 17 § 1 pkt. 2)

- nastą­pi­ło przedaw­nie­nie karal­no­ści, nie­licz­ne przy­pad­ki (art. 17 § 1 pkt. 6).

W toczą­cych się aktu­al­nie postę­po­wa­niach kar­nych peł­no­moc­ni­cy m.st. Warszawy przy­stę­pu­ją i aktyw­nie repre­zen­tu­ją inte­res m.st. Warszawy jako pokrzyw­dzo­ne­go. Częstą sytu­acją jest odmo­wa przez pro­ku­ra­tu­rę dostę­pu do akt postę­po­wań, co w znacz­nym stop­niu utrud­nia ich sku­tecz­ne dzia­ła­nie w przed­mio­to­wych spra­wach. Na posta­no­wie­nia o odmo­wie wsz­czę­cia śledztw oraz umo­rze­nia postę­po­wań skła­da­ne są zaża­le­nia i odwo­ła­nia do sądów, w sytu­acjach gdy ist­nie­ją ku temu prze­słan­ki wyni­ka­ją­ce z prze­pi­sów prawa.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.