Bazar książki już w niedzielę. Wstęp wolny

„W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 5 czerw­ca w godz. 14–18.00 orga­ni­zu­je­my ple­ne­ro­wy Bazar Książki – otwar­ty kier­masz domo­wych biblio­tek i tanich wydaw­nictw. Przynieście tytu­ły, któ­rych już nie potrze­bu­je­cie i sprze­daj­cie je innym czy­tel­ni­kom. Wstęp dla zwie­dza­ją­cych bez­płat­ny.” – zapra­sza klu­bo­ka­wiar­nia Kicia Kocia.

Fot. Kicia Kocia

Fot. Kicia Kocia

O godz. 18.00 roz­pocz­nie się nato­miast Wieczór Opowieści dla Dorosłych w wyko­na­niu baja­rzy z Karawany Opowieści z udzia­łem gościa z Meksyku – Gali Pun Cata Pun Plas Plas. Po spo­tka­niu prze­wi­dzia­na jest degu­sta­cja pew­ne­go mek­sy­kań­skie­go spe­cja­łu. Opowieści będą w języ­ku hisz­pań­skim z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski. Wstęp na to spo­tka­nie jest już płat­ny i kosz­tu­je 20 zł.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.