Biedronka o jajkach: „znajdowały się w sprzedaży tylko w części naszych sklepów w południowej Polsce”

Po publi­ka­cji na temat jajek z sal­mo­nel­lą, Jeronimo Martins Polska, wła­ści­ciel sie­ci Biedronka prze­słał nam sta­no­wi­sko w tej spra­wie. Jak twier­dzi fir­ma jaj­ka wyco­fa­no pre­wen­cyj­nie, a par­tia pro­duk­tów zosta­ła wyco­fa­na jedy­nie z połu­dnio­wej Polski.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Informujemy, że 21 paź­dzier­ni­ka br. otrzy­ma­li­śmy od dostaw­cy jajek, Ferm Drobiu Woźniak, powia­do­mie­nie o wsz­czę­ciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii kon­tro­li doty­czą­cej kil­ku par­tii jajek. Wszczęcie kon­tro­li wyni­ka­ło z fak­tu umiesz­cze­nia przez jeden z kra­jów UE powia­do­mie­nia dot. pro­duk­tu w sys­te­mie wcze­sne­go ostrze­ga­nia RASFF. Producent przed­sta­wił nam jed­no­cze­śnie wyni­ki badań mikro­bio­lo­gicz­nych doty­czą­cych wspo­mnia­nych par­tii jajek, któ­re nie wyka­za­ły nie­pra­wi­dło­wo­ści. Z myślą o ogra­ni­cze­niu ryzy­ka dla kon­su­men­tów, w ramach ist­nie­ją­cych pro­ce­dur nad­zo­ru nad jako­ścią i bez­pie­czeń­stwem ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów, nasza fir­ma pod­ję­ła decy­zję o nie­zwłocz­nym wyco­fa­niu ze swo­jej sie­ci wszyst­kich wska­za­nych partii.

Tym samym, sta­nem na 28 paź­dzier­ni­ka, tj. w dniu publi­ka­cji na stro­nie Głównego Inspektora Sanitarnego komu­ni­ka­tu doty­czą­ce­go wybra­nych par­tii jajek, pocho­dzą­cych z Ferm Drobiu Woźniak, żad­na z zakwe­stio­no­wa­nych par­tii nie znaj­do­wa­ła się już w sprze­da­ży w naszej sieci.

Podkreślamy, że zakwe­stio­no­wa­ne par­tie jajek zosta­ły przez pro­du­cen­ta dostar­czo­ne jedy­nie do 5 spo­śród 15 naszych cen­trów dys­try­bu­cyj­nych i znaj­do­wa­ły się w sprze­da­ży tyl­ko w czę­ści naszych skle­pów w połu­dnio­wej Polsce.

Klienci, któ­rzy kupi­li w naszej sie­ci jaj­ka dostar­czo­ne przez Fermy Drobiu Wożniak o wska­za­nych nume­rach par­tii, mogą doko­nać zwro­tu w dowol­nym skle­pie sie­ci Biedronka. Wystarczy, że zwró­cą pro­dukt lub jego część wraz z opa­ko­wa­niem (co koniecz­ne jest do iden­ty­fi­ka­cji par­tii pro­duk­tu), a otrzy­ma­ją zwrot należności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.