Blisko 3 tys. zł. Wzrosło popularne świadczenie. Nie wszyscy już o tym wiedzą

Od 1 stycznia 2024 roku zaszły istotne zmiany w zakresie przyznawania i wysokości nowego świadczenia. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła szereg korzystnych rozwiązań, a także spowodowała podwyższenie świadczenia do kwoty 2988 zł.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jedną z najważniejszych modyfikacji jest podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie wynosi ono 2988 zł miesięcznie, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Wsparcie to przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Istotną zmianą jest również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Od tego roku mogą się o nie ubiegać nie tylko rodzice, ale także inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, a także małżonkowie, opiekunowie faktyczni dziecka, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Nowelizacja znosi również ograniczenia dotyczące łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku opiekunowie mogą podejmować zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bez względu na jej rodzaj, wymiar, miejsce wykonywania czy wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, bez utraty prawa do świadczenia. Również posiadanie statusu rolnika, małżonka rolnika lub domownika rolnika nie stanowi już przeszkody w otrzymywaniu tego wsparcia.

Co ważne, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach przysługuje także opiekunom, którzy mają ustalone prawo do własnej emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Nowe przepisy przewidują ponadto możliwość podwyższenia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o 100% na drugie i każde kolejne dziecko wymagające opieki, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez opiekuna. Nie dotyczy to jednak dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Warto też zwrócić uwagę, że w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, opiekun zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon podopiecznego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że nie uległy zmianie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne. Aby je otrzymać, osoba wymagająca opieki musi legitymować się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby oraz stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wprowadzone zmiany stanowią ważne wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im lepsze warunki finansowe i ułatwiając godzenie opieki z aktywnością zawodową. Jest to krok w dobrym kierunku, odpowiadający na potrzeby wielu polskich rodzin.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]