Brutalne pobicie w biały dzień w Śródmieściu. 5 mężczyzn pastwiło się nad nim niedaleko Pałacu Kultury [WIDEO]

Śródmiejscy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 5 męż­czyzn podej­rza­nych o pobi­cie. Jak wyni­ka z rela­cji pokrzyw­dzo­ne­go, został on zaata­ko­wa­ny bez powo­du przez gru­pę agre­syw­nych osób. Napastnicy w wie­ku od 29 do 40 lat szar­pa­li, bili pię­ścia­mi i kopa­li swo­ją ofia­rę po całym cie­le. Wszystko zare­je­stro­wa­ła kame­ra miej­skie­go moni­to­rin­gu. Za ten czyn kodeks kar­ny prze­wi­du­je do 3 lat pozba­wie­nia wolności.

Do zda­rze­nia doszło przed połu­dniem w pobli­żu Pałacu Kultury i Nauki. Mężczyzna wra­cał z pra­cy do domu. Kiedy prze­cho­dził obok ław­ki w par­ku, został nagle zacze­pio­ny słow­nie, a następ­nie zaata­ko­wa­ny przez gru­pę sie­dzą­cych tam osób.

Pięciu męż­czyzn rzu­ci­ło się na pokrzyw­dzo­ne­go szar­piąc go, dusząc i ude­rza­jąc pię­ścia­mi po gło­wie. Kiedy pokrzyw­dzo­ny upadł na chod­nik, napast­ni­cy kopa­li go po całym ciele.

Zdarzenie zauwa­żył ope­ra­tor miej­skie­go moni­to­rin­gu, któ­ry o tym, co się dzie­je, powia­do­mił Policję. We wska­za­ne miej­sce natych­miast uda­li się poli­cjan­ci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu wywiadowczo-patrolowego.

To oni zatrzy­ma­li wszyst­kie podej­rze­wa­ne o to prze­stęp­stwo oso­by. 29-let­ni Mariusz T., 32-let­ni Marcin S., 34-let­ni Radosław T., 38-let­ni Robert Z. i 40-let­ni Zbigniew T. usły­sze­li już zarzu­ty pobi­cia dzia­ła­jąc wspól­nie i w porozumieniu.

Wszystkim zatrzy­ma­nym za to, co zro­bi­li, gro­zi teraz do 3 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.