Brutalnie go pobili, związali i grozili śmiercią. Potem udawali holenderskich turystów

Byli poszu­ki­wa­ni w spra­wie bru­tal­ne­go pobi­cia, skrę­po­wa­nia i gro­że­nia śmier­cią oby­wa­te­lo­wi Ukrainy. Napastnicy pró­bo­wa­li skraść 32-lat­ko­wi pie­nią­dze i samo­chód. Podczas legi­ty­mo­wa­nia chcie­li zmy­lić poli­cjan­tów i uda­wa­li holen­der­skich tury­stów, lecz nie zna­li sło­wa „Dag” wypo­wie­dzia­ne­go przez jed­ne­go z funkcjonariuszy.

Sprawa swój począ­tek mia­ła 26 czerw­ca, gdy 32-let­ni kie­row­ca mer­ce­de­sa sprin­te­ra świad­czą­cy zawo­do­wo usłu­gi prze­wo­zu osób na Ukrainę został cięż­ko pobi­ty, skrę­po­wa­ny, a tak­że gro­żo­no mu śmier­cią. Sprawcy stra­szy­li go rów­nież bro­nią, któ­ra po jej odna­le­zie­niu oka­za­ła się atrapą.

Przed tym zda­rze­niem 32- let­ni kie­row­ca został tele­fo­nicz­nie popro­szo­ny o przy­jazd pod Piaseczno w celu zabra­nia kil­ku osób do Lwowa. Jednak po przy­jeź­dzie nie spo­tkał klien­tów tyl­ko kil­ku męż­czyzn, któ­rzy oba­li­li go na zie­mię, bru­tal­nie pobi­li i skrę­po­wa­li. Podczas pró­by wrzu­ce­nia go do bagaż­ni­ka samo­cho­do­we­go, męż­czy­zna wyrwał się swo­im opraw­com i zbiegł do pobli­skie­go domu, skąd wezwa­no policję.

Kryminalni po kil­ku dniach zatrzy­ma­li 37 i 36-let­nie­go męż­czy­znę, wobec któ­rych zasto­so­wa­ny został tym­cza­so­wy areszt. Policjanci usta­li­li rów­nież, że udział w tym prze­stęp­stwie bra­ło jesz­cze dwóch męż­czyzn. Funkcjonariusze roz­po­czę­li poszu­ki­wa­nia 40- let­nie­go oby­wa­te­la Ukrainy oraz 27- let­nie­go miesz­ka­niec powia­tu piaseczyńskiego.

Obaj tra­fi­li w ręce poli­cjan­tów. Wczoraj pod­czas kon­tro­li pró­bo­wa­li prze­ko­nać funk­cjo­na­riu­szy, że są holen­der­ski­mi tury­sta­mi i nie rozu­mie­ją języ­ka pol­skie­go. Najwyraźniej nie zna­li rów­nież holen­der­skie­go bowiem nie pomo­gło nawet Dag!, czy­li holen­der­skie powi­ta­nie wypo­wie­dzia­ne przez jed­ne­go z poli­cjan­tów. Wzbudziło to uza­sad­nio­ne podej­rze­nia funk­cjo­na­riu­szy co do praw­do­mów­no­ści tury­stów, a już zupeł­nie zosta­ło ono roz­wia­ne przy­by­ciem dwóch poli­cjan­tów z pia­se­czyń­skie­go wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go, któ­rzy w „holen­der­skich” tury­stach roz­po­zna­li poszu­ki­wa­ne­go 40- lat­ka i jego 27- let­nie­go kompana.

Policjanci z wydzia­łu docho­dze­nio­wo- śled­cze­go zło­żą teraz wnio­sek o zasto­so­wa­nie środ­ka zapo­bie­gaw­cze­go w posta­ci tym­cza­so­we­go aresztowania.

Za pobi­cie i pozba­wie­nie wol­no­ści gro­zić może kara pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 10.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.