Brutalnie pobił dziecko, by ukraść mu 2 zł. Wcześniej popełnił inne przestępstwo

Policjanci z patro­lów­ki zatrzy­ma­li 23-let­nie­go Daniela S. po raz dru­gi w prze­cią­gu kil­ku dni. Za pierw­szym razem odpo­wia­dał za groź­by karal­ne i znę­ca­nie się nad kon­ku­bi­ną. Drugim razem żądał od nasto­lat­ków tele­fo­nów komór­ko­wych i po 10 zło­tych od każ­de­go. Jednego z nich pobił i ukradł mu 2 złote.

Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Policjanci zosta­li wezwa­ni w związ­ku ze zgło­sze­niem roz­bo­ju. Pokrzywdzeni to trój­ka dzie­ci w wie­ku od 12 do 16 lat.

Z ich rela­cji wyni­ka­ło, że zosta­li zaata­ko­wa­ni przez mło­de­go męż­czy­znę, któ­ry na przy­stan­ku auto­bu­so­wym zażą­dał od nich tele­fo­nów komór­ko­wych i żeby każ­dy dał mu po 10 zło­tych. Kiedy oka­za­ło się, że dzie­ci nie mają mu cze­go dać, jed­ne­go z chłop­ców ude­rzył pię­ścią w twarz, bił i kopał po całym cie­le, po czym ukradł mu 2 zło­te. Policjanci bar­dzo szyb­ko dotar­li do podej­rze­wa­ne­go i go zatrzy­ma­li. Wówczas oka­za­ło się, że 23-let­ni Daniel S. kil­ka dni wcze­śniej był już zatrzy­my­wa­ny w związ­ku z groź­ba­mi karal­ny­mi i znę­ca­niem się nad konkubiną.

Na pod­sta­wie zebra­nych dowo­dów męż­czy­zna usły­szał zarzut roz­bo­ju. Sąd przy­chy­lił się do wnio­sku pro­ku­ra­tu­ry i zasto­so­wał tym­cza­so­wy areszt wobec podejrzanego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.