Buława Marszałka Józefa Piłsudskiego po raz pierwszy podczas Nocy Muzeów!

20 maja, pod­czas Nocy Muzeów, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zapre­zen­tu­je buła­wę Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. To wyjąt­ko­wa oka­zja, żeby zoba­czyć jeden z naj­waż­niej­szych sym­bo­li odzy­ska­nia przez Polskę niepodległości.

Fot. Wikipedia / mate­ria­ły organizatora

Rok Józefa Piłsudskiego
W związ­ku z przy­pa­da­ją­cą w tym roku 150. rocz­ni­cą uro­dzin Marszałka Sejm uchwa­lił rok 2017 Rokiem Józefa Piłsudskiego „nie­złom­ne­go bojow­ni­ka o wol­ność i nie­za­wi­słość Polaków”. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z oka­zji Nocy Muzeów zapre­zen­tu­je naj­cen­niej­szy ze swo­ich eks­po­na­tów – buła­wę marszałkowską.

Ocalone
Po wybu­chu II woj­ny świa­to­wej buła­wa mar­szał­kow­ska wraz inny­mi przed­mio­ta­mi oso­bi­sty­mi Józefa Piłsudskiego zosta­ła wywie­zio­na do Bukaresztu wraz z trans­por­tem Funduszu Obrony Narodowej. Pamiątki po Marszałku uda­ło się prze­wieźć następ­nie do Londynu i prze­ka­zać Aleksandrze Piłsudskiej. Po woj­nie zło­żo­ne zosta­ły w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Powrót do kraju
Buława mar­szał­kow­ska oraz inne przed­mio­ty nale­żą­ce do Józefa Piłsudskiego, sta­ra­niem rodzi­ny, któ­ra wró­ci­ła z uchodź­stwa po 65 latach, zosta­ły spro­wa­dzo­ne do Polski w 2004 r. Dotychczas buła­wa była pre­zen­to­wa­na publicz­nie ponad 10 lat temu na wysta­wie „Powrót pamią­tek do kraju”.

Noc Muzeów
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, któ­re­go otwar­cie pla­no­wa­ne jest na listo­pad 2018 r., pod­czas Nocy Muzeów będzie gościć w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 1517. Buława mar­szał­kow­ska zapre­zen­to­wa­na zosta­nie w gabi­ne­cie mini­stra kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go prof. Piotra Glińskiego. Podczas Nocy Muzeów poka­za­ne zosta­ną rów­nież dwie inne pamiąt­ki oso­bi­ste: zło­ty zega­rek, któ­ry Józef Piłsudski otrzy­mał z oka­zji imie­nin od I Brygady w 1915 r., oraz papie­ro­śni­cę Marszałka, sły­ną­ce­go z zami­ło­wa­nia do pale­nia. O eks­po­na­tach opo­wie prof. Grzegorz Nowik, pra­cow­nik nauko­wy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.