Cała miejscowość niedaleko Warszawy uznana za zabytek!

10 lat trwa­ły wysił­ki rodzi­ny Sobańskich o wpi­sa­nie miej­sco­wo­ści Guzów k. Żyrardowa do reje­stru zabyt­ków jako zacho­wa­ny układ archi­tek­to­nicz­ny. Dzięki temu uda się ura­to­wać zespół par­ko­wo-pała­co­wy i uchro­ni miej­sco­wość przed przy­pad­ko­wą zabudową.

Pałac Sobańskich. Fot. Tomasz Kuran aka Meteor2017 / Wikipedia

Zespół par­ko­wo-pała­co­wy to zamek oraz fabry­ka, czwo­ra­ki, szko­ła, kapli­ca, kor­de­gar­da pała­co­wa, dwor­skie budyn­ki gospo­dar­czy­mi i zacho­wa­ny w cało­ści układ dróg. Pała jest uzna­wa­ny za jed­ną z naj­cie­kaw­szych neo­re­ne­san­so­wych rezy­den­cji zbu­do­wa­nych na Mazowszu w XIX wieku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.