Cała Polska zbiera krew dla Natalii. Uległa ciężkiemu wypadkowi

Przyjaciele Natalii zwró­ci­li się do nas z proś­bą o opu­bli­ko­wa­nie ape­lu na temat zbiór­ki krwi. Natalia ule­gła cięż­kie­mu wypad­ko­wi i trud­no w tej sytu­acji odmó­wić pomo­cy, nawet jeże­li poszko­do­wa­na jest z Lublina.

Fot. Facebook

„Zwracamy się z proś­bą o nagło­śnie­niu ape­lu o krew dla naszej kole­żan­ki Natalii Roczon. Natalia ule­gła wypad­ko­wi samo­cho­do­we­mu w Lublinie. Jej stan jest kry­tycz­ny, obec­nie jest utrzy­my­wa­na w śpiącz­ce far­ma­ko­lo­gicz­nej. Natalia ma tyl­ko 21 lat i całe życie przed sobą. Dlatego bar­dzo pro­szę aby­ście Państwo razem z nami przy­łą­czy­li się do zbiór­ki krwi dla Natalii oraz modli­twę za nią”.

Jak poda­je Spotted Lublin, któ­ry tak­że poin­for­mo­wał oi zbiór­ce krwi, nie ma zna­cze­nia kto jaką gru­pę odda. Krew zosta­nie wymie­nio­na na odpo­wied­nią dla Natalii. Krew moż­na odda­wać w cen­trach krwio­daw­stwa, zazna­cza­jąc, że jest ona dla Natalii Roczon, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.