Co będzie w pałacyku Konopackiego? Mieszkańcy będą mogli zdecydować

Od wczo­raj toczą się kon­sul­ta­cje na temat Pałacyku Konopackiego. Mieszkańcy Nowej Pragi będą współ­de­cy­do­wać o tym, jakie aktyw­no­ści i zaję­cia powin­ny być orga­ni­zo­wa­ne w Domu Kultury Praga, któ­ry będzie dzia­łał w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 1113 już po remon­cie budynku.
Fot. konsultacje.um.warszawa.pl

Fot. konsultacje.um.warszawa.pl

Jak moż­na wziąć udział w konsultacjach:
I. Spacery badawcze:
  • 21 maja (sobo­ta), w godz. 11:00–14:00, zbiór­ka przed Pałacykiem Konopackiego
  • 23 maja (ponie­dzia­łek), w godz.15:00–18:00, zbiór­ka przed Pałacykiem Konopackiego

II. Warsztaty archi­tek­to­nicz­ne w Domu Kultury „Praga”, ul. Dąbrowszczaków 2:

  • 25 maja (śro­da), godz. 17:30–20:30
  • 28 maja (sobo­ta), godz. 10:00–13:00

III. Mobilne kon­sul­ta­cje społeczne:

  • 3 czerw­ca (pią­tek), w godz. 9:00–11:00 – bazar przy ul. Strzeleckiej
  • 4 czerw­ca (sobo­ta), w godz. 10:00–14:00 – uli­ce: Wileńska/ Inżynierska/ 11 Listopada/ Bródnowska/ Środkowa/ Kowieńska/ Kowelska/ Stalowa/ Mała/ Równa (mobil­ny punkt konsultacyjny)
  • 5 czerw­ca (nie­dzie­la), w godz. 10:00–13:00 – ogród Pałacyku Konopackiego, ul. Strzeleckiej 1113
  • 11 czerw­ca (sobo­ta), w godz. 9:00–10:30 – oko­li­ce baza­ru przy ul. Namysłowskiej
  • 11 czerw­ca (sobo­ta), w godz. 11:00–12:30 i 15:00–16:30 – Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54 (wej­ście od Pl. Hallera), pod­czas Festiwalu Aktywnych Mieszkańców
  • 12 czerw­ca (nie­dzie­la), w godz. 10:00–13:00 – ogród Pałacyku Konopackiego

IV. Napisz do nas: palacyk@​um.​warszawa.​pl  na opi­nie cze­ka­my do 15 czerwca!

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.