„Cudowna” metoda usuwania kleszcza niebezpieczna dla zdrowia. Film obejrzało ponad pół mln osób! [WIDEO]

Film z „cudow­nym” spo­so­bem usu­wa­nia klesz­cza udo­stęp­nio­no ponad 8 tys. razy i obej­rza­ło go ponad 600 tys. osób. Według kli­pu wystar­czy tyl­ko kro­pla olej­ku mię­to­we­go, by paję­czak sam wyszedł spod skó­ry. Niestety meto­da ta może być nie­bez­piecz­na dla zdrowia.


W war­szaw­skich par­kach i skwe­rach zro­bi­ło się cie­pło i wie­le osób wybie­ra się na spa­ce­ry. Po każ­dym takim wyj­ściu nale­ży dokład­nie obej­rzeć skó­rę i spraw­dzić czy nie przy­nio­sło się ze sobą „pre­zen­tu” w posta­ci kleszcza.

Sposób przed­sta­wio­ny na powyż­szym fil­mie jest bar­dzo ryzy­kow­ny i podob­ny do spo­so­bu na upo­je­nie klesz­cza alko­ho­lem. Pajęczak może zacząć wymio­to­wać zara­ża­jąc nas bore­lio­zą. Najpewniejszym spo­so­bem jest zła­pa­nie deli­kwen­ta za pomo­cą pęse­ty i wycią­gnię­cie zde­cy­do­wa­nym, pro­stym ruchem uwa­ża­jąc przy tym, by nie wyrzą­dzić mu krzyw­dy, wte­dy bowiem zacznie się bro­nić i rów­nież moż­na dopro­wa­dzić go do wymio­tów. Innym spo­so­bem jest kupie­nie w apte­ce spe­cjal­nych przy­rzą­dów. To np. pomp­ki, któ­ra za pomo­cą pod­ci­śnie­nia wycią­ga klesz­cza lub też gilo­tyn­ka, któ­rą łapie się klesz­cza i wycią­ga łatwiej niż za pomo­cą pęsety.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.