Czy ktoryś z tych przemiotów Wam skradziono? CBŚP zatrzymało grupę włamywaczy

Policjanci war­szaw­skie­go CBŚP zli­kwi­do­wa­li gru­pę prze­stęp­czą, któ­ra ma na swo­im kon­cie licz­ne wła­ma­nia do domów w Warszawie i oko­li­cach. Funkcjonariusze usta­li­li, że spraw­cy dzia­ła­li w latach 2014 – 2016. Policjanci CBŚP zabez­pie­czy­li dużą ilość biżu­te­rii, zegar­ków, monet i innych przed­mio­tów, któ­re mogą pocho­dzić z prze­stęp­stwa. W tej chwi­li poli­cja poszu­ku­je osób, do któ­rych nale­żą odzy­ska­ne przedmioty.

Funkcjonariusze podej­rze­wa­ją, że nie każ­dy pokrzyw­dzo­ny zgło­sił wła­ma­nie na jego szko­dę. Dlatego pro­wa­dzą­cy śledz­two ape­lu­ją do wszyst­kich osób, któ­re zosta­ły poszko­do­wa­ne w wyni­ku wła­ma­nia (bez wzglę­du na to czy zda­rze­nie zosta­ło zgło­szo­ne na Policji, czy też nie) o zapo­zna­nie się z poniż­szą pre­zen­ta­cją zawie­ra­ją­cą zdję­cia przed­mio­tów odzy­ska­nych przez CBŚP.

Wśród zabez­pie­czo­nych rze­czy, znaj­du­je się wie­le cha­rak­te­ry­stycz­nych przed­mio­tów, któ­rych iden­ty­fi­ka­cja przez pra­wo­wi­te­go wła­ści­cie­la nie powin­na sta­no­wić pro­ble­mu. Przykładem może być foto­gra­fia (zdję­cie nr 15,16 i 17 w załą­czo­nej pre­zen­ta­cji) opi­sa­na na odwro­cie „Dziadek Stanisław Izdebski”.

W przy­pad­ku roz­po­zna­nia jakie­go­kol­wiek z przed­mio­tów pro­si­my o nawią­za­nie kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go z sekre­ta­ria­tem Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nume­rem tele­fo­nu 022 601 80 27 lub bez­po­śred­nio z pro­wa­dzą­cym śledz­two pod nume­rem tele­fo­nu 022 601 81 02. W przy­pad­ku kon­tak­tu, pro­szę powo­łać się na sygna­tu­rę PK V WZ Ds.41.2016, RSD 1016.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.