Czy szczęście można przyciągnąć? Wywiad z Magdą Jasińską

„Lubię wspie­rać innych w trud­nych chwi­lach, poma­gać im nabie­rać wia­tru w żagle. Prowadzę warsz­ta­ty, szko­le­nia oraz kon­sul­ta­cje 1na1 ‚pod­czas któ­rych roz­wi­niesz się jak pięk­ny kwiat.” – pisze o sobie Magda Jasińska. Kobieta poka­zu­je jak przy­cią­gnąć do sie­bie szczę­ście. Ma całą rze­szę fanów, któ­rych uczy pozy­tyw­ne­go myśle­nia. Jest sym­pa­tycz­na, miła i nie­zwy­kle kre­atyw­na. Rozmawiając z Nią mamy wra­że­nie, że zna­my ją już bar­dzo długo.

Fot. Happy Maker Magda Jasińska

Happy maker to twór­ca szczę­ścia, czy myślisz ze szczę­ście moż­na przyciągnąć?

Oczywiście że moż­na. Powiedziałabym nawet wię­cej. Bycie szczę­śli­wym to nasze głów­ne zada­nie w naszym życiu. Każdy nasz dzień od uro­dze­nia jest dąże­niem do tego by czuć się dobrze. Realizować cele i czuć satys­fak­cje z ich osią­ga­nia. Nie mówię tyl­ko o tych wznio­słych chwi­lach na któ­re cze­ka­my i zauwa­ża­my. Mówię o tych reali­zo­wa­nych każ­de­go dnia, na któ­re kom­plet­nie nie zwra­ca­my uwa­gi, jak np. Poranna kawa… czy pięk­ne słoń­ce. Czyż nie daje nam poczu­cia szczę­ścia? Warto czuć wdzięcz­ność za wszyst­kie, nawet naj­mniej­sze rze­czy, któ­rych jeste­śmy twór­ca­mi czy te któ­re nam się przy­tra­fia­ją. Bo to wła­śnie one są skła­do­wą nasze­go szczęścia.

Skąd pomysł na uszczę­śli­wia­nie ludzi?

Pomysł we mnie tlił się zawsze. Już od naj­młod­szych lat kocha­łam ludzi i powo­do­wa­łam że otwie­ra­no się przede mną. Ale odkry­cie jaka jest moja dro­ga przy­szło po tym jak pomo­głam sobie wyjść z trud­ne­go eta­pu moje­go życia. Sposób w jaki to zro­bi­łam nie­mal natych­miast uświa­do­mił mi że to jest to czym powin­nam się zająć w życiu. Kiedy pod­ję­łam decy­zję zaczął się etap roz­wo­ju. Mojego roz­wo­ju , któ­ry pozwo­lił mi stwo­rzyć moją autor­ską meto­dę. Wszystko cze­go uczę i spo­sób w jaki pra­cu­je jest poprze­dzo­ne moim doświad­cze­niem i chy­ba to czy­ni moją meto­dę tak skuteczną.

Widziałam frag­ment Twojej roz­mo­wy z widza­mi. Potrafisz spra­wić, ze się otwie­ra­ją, potra­fią mówić o swo­ich pro­ble­mach. Jak Ci się to udaje? 

O to musisz zapy­tać widzów i uczest­ni­ków moich kur­sów. Z moje­go punk­tu widze­nia jest to chy­ba moja natu­ral­ność. To że nie uda­ję kogoś kim nie jestem. Pokazuję sie­bie. Ale tak­że więk­szość rze­czy o któ­rych mówię jest moim doświad­cze­niem. Jest jesz­cze jed­no co powo­du­je, że przy­cią­gam ludzi. Kocham każ­de­go czło­wie­ka i nie oce­niam, rozu­mie­jąc jego odręb­ność i inność wzglę­dem mnie i innych osób.

Czy wyba­czyć to zna­czy zapomnieć? 

Wybaczyć to zna­czy zro­zu­mieć. Zrozumieć inne­go czło­wie­ka. Innego niż my. Dlaczego tak duża rolę w tym co robię odgry­wa wyba­cza­nie? Żyjemy z nagro­ma­dzo­nym żalem, lękiem w ser­cach. Z mnó­stwem złych i nie­za­po­mnia­nych krzywd pocho­wa­nych na jego dnie. To nie pozwa­la nam osią­gnąć peł­ni szczę­ścia. Wmówiono nam że musi­my się smu­cić, pozwa­lać na złe emo­cje. To nie pro­wa­dzi do nicze­go dobre­go. A na pew­no nie daje nam poczuć peł­ni szczę­ścia. Dlatego war­to oczy­ścić swo­je ser­ce z tych nagro­ma­dzo­nych zadr. Dla sie­bie, dla niko­go inne­go tyl­ko dla nas samych. Podjąć decy­zję że „chcę wyba­czyć” Ale do wyba­cze­nia pro­wa­dzi tyl­ko jed­na dro­ga. Zrozumienie. Zrozumienie oso­by któ­rej wyba­cza­my. Bo tak jak my nie­sie­my ze sobą bagaż doświad­czeń, tak ta oso­ba tak­że go za sobą nie­sie. Do wyba­cze­nia potrzeb­ne jest wła­śnie zro­zu­mie­nie dla­cze­go ta oso­ba tak postą­pi­ła lub postę­po­wa­ła. To w dużym skró­cie bo przy­czyn jest wie­le. Natomiast kie­dy przyj­dzie zro­zu­mie­nie natych­miast poja­wi się chęć wyba­cze­nia. Nie zapo­mi­na­my , ale wycią­ga­my wnio­ski, akcep­tu­je­my prze­szłość i zrzu­ca­my bagaż.

Czy w Twoim prze­ko­na­niu ist­nie­je coś takie­go jak higie­na zdro­wia psychicznego?

Cudownie by było by uczo­no tego w szko­le. By szko­ła tak­że bra­ła w kształ­to­wa­niu higie­ny psy­chicz­nej czło­wie­ka czyn­ny udział.

Czy my Polacy kocha­my sie­bie? Jaka jest Twoja recep­ta na zako­cha­nie się w sobie?. 

Niestety każ­de „umiesz­cze­nie czło­wie­ka w sza­blo­ny” czy przez oto­cze­nie domo­we czy szkol­ne będzie mia­ło sku­tek odwrot­ny. Higiena zdro­wia psy­chicz­ne­go tak. Ale nie wedlug sza­blo­nów książ­ko­wych a indy­wi­du­al­nych potrzeb każ­de­go człowieka.

Czy może­my wykre­ować swo­je szczę­ście i jak to się dzieje? 

By osią­gnąć stan „szczę­śli­wo­ści” czy­li takie­go sta­nu któ­ry jest balan­sem wszyst­kich emo­cji i speł­nie­niem. Trzeba zacząć napra­wiać swo­je życie od pod­staw. Pokochać sie­bie. Oczyścić ser­du­cho z lęku, żalu, wspo­mnień wzor­ców i prze­ko­nań, czę­sto nie naszych , a mają­cych duży wpływ na nasze życie. Zacząć doce­niać wszyst­ko co jest teraz. Każdą naj­mniej­szą rzecz. Czuć wdzięcz­ność oraz jasno i pre­cy­zyj­nie okre­ślać swo­je pra­gnie­nia. Określać bez lęku i poczu­cia bra­ku w ser­cu. Z wia­rą że zasłu­gu­je­my na wszyst­ko. To jak­by wybu­do­wa­nie sie­bie na nowo.

W jaki spo­sób moż­na inspi­ro­wać innych do dzia­ła­nia i zmiany?

Inspirować swo­im życiem. Inspirować do dzia­ła­nia, dopie­ro jak ktoś o to popro­si. Często wymu­sza­my na innych zmia­ny. To tak nie zadzia­ła. Delikatność i takt w pomo­cy czło­wie­ko­wi jest nie­zwy­kle waż­ny. Ale przede wszyst­kim liczy się wol­na wola każ­de­go z nas. Jeśli ktoś szu­ka zmia­ny. Znajdzie dro­gę. Zainspirować może­my naj­le­piej swo­imi zmianami.

Jaka jest Twoja recep­ta na zako­cha­nie się w sobie? 

Niestety więk­szość z nas sie­bie nie cier­pi. To jed­no. Drugim jest to że postrze­ga­my „Miłość do samych sie­bie” jako Narcyzm, Zarozumiałość , Pychę. Nic bar­dziej myl­ne­go. Kiedy poko­cha­my sie­bie jeste­śmy tak napraw­dę w sta­nie poko­chać i zaak­cep­to­wać dru­gie­go czło­wie­ka. I poza tym szczę­ściem do któ­re­go całe życie dąży­my następ­nym bar­dzo waż­nym aspek­tem jest „współ” :- dzia­ła­nie; -two­rze­nie ;-dzie­le­nie ;-pra­ca :-gra­nie i budo­wa­nie tego świa­ta z inny­mi Ludźmi.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.