Do Lidla trafiły rzadko spotykane, fioletowe ziemniaki. Co to takiego i jak to się je?

Z zewnątrz są ciem­no­nie­bie­skie, wewnątrz fio­le­to­we. Na pół­ki Lidla tra­fi­ły rzad­ko spo­ty­ka­ne w skle­pach ziem­nia­ki. Vitelotte, bo tak nazy­wa­ją je Francuzi są dość rzad­kim towa­rem, war­to więc spróbować.

By Cschleiermacher at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23438694

Ziemniaki war­to kupić z kil­ku powo­dów. Po pierw­sze, odmia­na ta jest bar­dzo zdro­wa. Dzięki licz­nym prze­ciw­u­tle­nia­czom obni­ża­ją ciśnie­nie krwi, zmniej­sza­ją ryzy­ko wystą­pie­nia cho­rób ukła­du krwio­no­śne­go i nowo­two­rów. Poza tym mają typo­we dla ziem­nia­ka skłąd­ni­ki taki, jak wita­mi­ny, sole mine­ral­ne, błon­nik i potas.

Po dru­gie war­to poznać smak ziem­nia­ków. Jedni nie czu­ją żad­nej róż­ni­cy, dru­dzy mówią o orze­cho­wym posma­ku. Najczęściej poda­je się je goto­wa­ne, bo taka for­ma nie pozba­wia ziem­nia­ków war­to­ści odżywczych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.