Do ZOO wejdziesz za darmo, jeżeli się przebierzesz… za owada

„Powitanie wio­sny i Miss Marzanna 2017” to hasło prze­wod­nie sobot­nie­go pik­ni­ku w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Tegoroczne świę­to­wa­nie nadej­ścia wio­sny obcho­dzo­ne będzie pod zna­kiem budzą­cych się do życia owa­dów. Na gości cze­ka­ją warsz­ta­ty, poga­dan­ki i licz­ne psz­cze­le atrak­cje. Jeżeli tego dnia prze­bie­rze­cie się za owa­da wej­dzie­cie za darmo.

Fot. Pixabay

Nadejście wio­sny w zoo (ul. Ratuszowa 13) świę­to­wa­ne będzie w godz. 11.00−14.00. Zabawa odbę­dzie się w namio­cie usta­wio­nym na dużym traw­ni­ku obok pla­cu zabaw. Jako, że w tym roku tema­tem prze­wod­nim festy­nu będą owa­dy, na gości cze­kać będą m.in. warsz­ta­ty budo­wa­nia dom­ków dla tych stwo­rzeń, sto­isko psz­cze­lar­skie, poga­dan­ki i pokaz żywe­go ula, a tak­że robie­nie świe­czek z psz­cze­le­go wosku.

Do zoo w sobo­tę, 25 mar­ca, war­to przyjść w „owa­dzim stro­ju”. Wszyscy goście, któ­rzy odwie­dzą ogród w prze­bra­niu będą mogli wejść za dar­mo. Warto się przy­ło­żyć do przy­go­to­wa­nia kostiu­mu – odbę­dzie się rów­nież kon­kurs na naj­ład­niej­sze przebranie.

Tradycji rów­nież sta­nie się zadość. Zima zosta­nie poże­gna­na poprzez topie­nie marzan­ny. Marzanny bywa­ją nie­zwy­kle uro­dzi­we, a ich twór­cy nie­raz wkła­da­ją wie­le pra­cy w ich przy­go­to­wa­nie. Niestety ich los jest prze­są­dzo­ny. W tym roku, aby wyna­gro­dzić auto­rom ich trud, odbę­dą się wybo­ry Miss Marzanna. Plebiscyt na naj­pięk­niej­szą i naj­bar­dziej pomy­sło­wą marze­nę zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny wśród prac przy­nie­sio­nych przez zwiedzających.

Dla lau­re­atów kon­kur­su na naj­ład­niej­sze owa­dzie prze­bra­nie oraz Miss Marzanna przy­go­to­wa­no nagrody.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.