„Docierają do nas informacje jaki mógł być prawdziwy powód wyjazdu Magdy do Egiptu”. Rutkowski rozwikła sprawę?

Krzysztof Rutkowski dotarł do mate­ria­łu wideo oraz nowych fak­tów w spra­wie Magdaleny Ż. Dochodzeniem zaj­mu­je się też Prokuratura Krajowa w Warszawie oraz Komenda Główna Policji. Wszystko wska­zu­je jed­nak na to, że detek­tyw jest bli­sko jej rozwikłania.

Powyższe nagra­nie to peł­na wer­sja wideo, któ­re poja­wi­ło się już w sie­ci. Na koń­cu pada zda­nie „coś tam się odjeba*o”, któ­re­go na pierw­szym nagra­niu sły­chać nie było. Detektyw dowie­dział się w Bogatynii, że roz­mo­wę Markusa z Magdą i Muhamedem nagry­wał Michał R. To wła­śnie on wrzu­cił wer­sję z prze­kleń­stwem do sie­ci. Nagranie znik­nę­ło, ale Rutkowski zdą­żył je prze­chwy­cić. Jak mówi detek­tyw, nikt ze wspo­mnia­nych nie chce roz­ma­wiać ani z nim ani też z rodzi­ną Magdaleny Ż.

„Apeluje do Markusa W. , Macieja S. i Michała R. by natych­miast zgło­si­li się albo do nas albo na poli­cję i powie­dzie­li praw­dę. Docierają do nas infor­ma­cje jaki mógł być praw­dzi­wy powód wyjaz­du Magdy Ż. do Egiptu” – powie­dział wczo­raj wie­czo­rem Krzysztof Rutkowski. Dodaje, że jego zespół zaj­mu­je się wery­fi­ko­wa­niem zdo­by­tych infor­ma­cji. Jeżeli oka­żą się one praw­dzi­we, będzie to prze­łom w sprawie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.