Dramat rodzinny w Konstancinie. Zaatakował piłą spalinową

Polic­jan­ci z Kon­stanci­na-Jeziornej zostali wezwani do jed­nego z domów, gdzie miało dojść do awan­tu­ry domowej. Okaza­ło się, że polic­jan­ci w ostat­niej chwili uniemożli­wili 34-let­niemu mężczyźnie atak na członków rodziny, którego próbował dokon­ać przy uży­ciu uru­chomionej piły spali­nowej. Decyzją sądu mężczyz­na na najbliższe trzy miesiące został aresz­towany.

Fot. KSP

Tylko dzię­ki pro­fesjon­al­iz­mowi, zim­nej krwi i błyskaw­icznej reakcji polic­jan­tów z komis­ariatu w Kon­stancinie-Jeziornej zatrzy­mano 34-let­niego mężczyznę. Stało się to tuż po tym, jak do ofi­cera dyżurnego tute­jszego komis­ariatu wpłynęła proś­ba o pil­ną inter­wencję wobec nietrzeźwego i agresy­wnego mężczyzny.

Polic­jan­ci, którzy po przy­jeździe zauważyli mężczyznę ataku­jącego uru­chomioną piłą spali­nową dwie oso­by, obezwład­nili go i jed­nocześnie z jego rąk siłą ode­brali mu niebez­pieczne urządze­nie.

34-latek został zatrzy­many. Sporząd­zone w tej spraw­ie mate­ri­ały trafiły do proku­ratu­ry wraz z wnioskiem o zas­tosowanie środ­ka zapo­b­ie­gaw­czego w postaci tym­cza­sowego aresz­tu, do którego sąd się przy­chylił.

Na najbliższe trzy miesiące 34-latek trafił już do jed­nego z aresztów śled­czych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.