Dramat rodzinny w Konstancinie. Zaatakował piłą spalinową

Policjanci z Konstancina-Jeziornej zosta­li wezwa­ni do jed­ne­go z domów, gdzie mia­ło dojść do awan­tu­ry domo­wej. Okazało się, że poli­cjan­ci w ostat­niej chwi­li unie­moż­li­wi­li 34-let­nie­mu męż­czyź­nie atak na człon­ków rodzi­ny, któ­re­go pró­bo­wał doko­nać przy uży­ciu uru­cho­mio­nej piły spa­li­no­wej. Decyzją sądu męż­czy­zna na naj­bliż­sze trzy mie­sią­ce został aresztowany.

Fot. KSP

Tylko dzię­ki pro­fe­sjo­na­li­zmo­wi, zim­nej krwi i bły­ska­wicz­nej reak­cji poli­cjan­tów z komi­sa­ria­tu w Konstancinie-Jeziornej zatrzy­ma­no 34-let­nie­go męż­czy­znę. Stało się to tuż po tym, jak do ofi­ce­ra dyżur­ne­go tutej­sze­go komi­sa­ria­tu wpły­nę­ła proś­ba o pil­ną inter­wen­cję wobec nie­trzeź­we­go i agre­syw­ne­go mężczyzny.

Policjanci, któ­rzy po przy­jeź­dzie zauwa­ży­li męż­czy­znę ata­ku­ją­ce­go uru­cho­mio­ną piłą spa­li­no­wą dwie oso­by, obez­wład­ni­li go i jed­no­cze­śnie z jego rąk siłą ode­bra­li mu nie­bez­piecz­ne urządzenie.

34-latek został zatrzy­ma­ny. Sporządzone w tej spra­wie mate­ria­ły tra­fi­ły do pro­ku­ra­tu­ry wraz z wnio­skiem o zasto­so­wa­nie środ­ka zapo­bie­gaw­cze­go w posta­ci tym­cza­so­we­go aresz­tu, do któ­re­go sąd się przychylił.

Na naj­bliż­sze trzy mie­sią­ce 34-latek tra­fił już do jed­ne­go z aresz­tów śledczych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.