Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku motocyklowym. Policja szuka świadków zdarzenia

Na dro­dze woje­wódz­kiej 724 w miej­sco­wo­ści Brześce doszło do tra­gicz­ne­go w skut­kach wypad­ku w któ­rym śmierć poniósł kie­row­ca i pasa­żer moto­cy­kla. Z pierw­szych poli­cyj­nych usta­leń wyni­ka, że kie­row­ca utra­cił pano­wa­nie nad pojaz­dem i wje­chał do wybe­to­no­wa­ne­go rowu. Policjanci ponow­nie ape­lu­ją do wszyst­kich moto­cy­kli­stów o zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści i uwagi.

Fot. KPP Piaseczno

Tuż po pół­no­cy na dro­dze woje­wódz­kiej numer 724 pomię­dzy Konstancinem-Jeziorną a Górą Kalwarią doszło do wypad­ku. Na łuku dro­gi w miej­sco­wo­ści Brześce kie­ru­ją­cy jed­no­śla­dem naj­praw­do­po­dob­niej stra­cił pano­wa­nie nad pojaz­dem. Suzuki zje­cha­ło z dro­gi i ude­rzy­ło w ogro­dze­nie, a następ­nie wpa­dło do wybe­to­no­wa­ne­go rowu.

Jeden z męż­czyzn zgi­nął na miej­scu, dru­gi w sta­nie kry­tycz­nym został prze­wie­zio­ny przez karet­kę na sta­dion w Górze Kalwarii, gdzie cze­ka­ło już na nie­go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Niestety pomi­mo reani­ma­cji zmarł. Mężczyźni byli w wie­ku 38 i 22 lat. Nie usta­lo­no dotych­czas, któ­ry z nich w chwi­li zda­rze­nia sie­dział za kie­row­ni­cą moto­cy­kla. Policjanci zwra­ca­ją się z proś­bą do świad­ków tego wypad­ku o pil­ny kon­takt z Komendą Powiatowa Policji w Piasecznie. Jednocześnie pona­wia­ją apel do wszyst­kich moto­cy­kli­stów o roz­wa­gę i ostrożność.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.